Diabetická retinopatia

DIABETES  MELLITUS

PhDr. MUDr. Kristína Horkovičová, PhD., MPH Klinika oftalmológie LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
PhDr. MUDr. Kristína Horkovičová, PhD., MPH
Klinika oftalmológie LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Ružinov

Najzávažnejšou chronickou komplikáciou diabetu je diabetická retinopatia a s ňou súvisiaca slepota. Zahŕňa zoskupenie patologických zmien, ktoré sa charakteristicky nachádzajú na očnom pozadí diabetikov. Postihuje až 80 % pacientov s diabetom mellitus trvajúcim viac ako desať rokov.

Ide o systémové ochorenie, zasahujúce viacero orgánov. Najvýznamnejší rizikový faktor, ktorý môže spôsobovať diabetickú retinopatiu, je doba trvania diabetu, k čomu treba prirátať aj hyperglykémiu, hypertenziu a hyperlipidémiu. Menej významné rizikové faktory sú obezita, fajčenie, abúzus (nadužívanie) alkoholu, nefropatia, puberta, tehotenstvo a nedostatok fyzickej aktivity.

Okrem diabetiskej retinopatie môžeme medzi očné postihnutia, ktoré spôsobuje diabetes mellitus, zahrnúť tiež diabetický edém makuly či glaukómové ochorenie. Diabetická retinopatia má dve základné štádiá, ktoré sa hodnotia podľa prítomnosti zmien na cievach sietnice, a to neproliferatívnu diabetickú retinopatiu a proliferatívnu diabetickú retinopatiu. Diabetes mellitus postihuje najmä cievy, v prípade diabetickej retinopatie ide o mikroangiopatiu, pretože postihuje predovšetkým cievy sietnice s malým priemerom. Hyperglykémia je v tomto prípade hlavným spúšťacím mechanizmom zmien na cievach.

Vyšetrenie a diagnostika

Prvou a neoddeliteľnou súčasťou vyšetrenia diabetika je dôkladná anamnéza. Zaujíma nás predovšetkým typ diabetu, dĺžka trvania ochorenia, priebeh ochorenia, jeho kompenzácia, prítomnosť mikroangiopatických alebo makroangiopatických komplikácií diabetu, výskyt iných systémových ochorení, predovšetkým arteriálna hypertenzia alebo poruchy lipidového metabolizmu. Nasleduje vyšetrenie najlepšie korigovanej centrálnej ostrosti zraku. Biomikroskopické vyšetrenie predného segmentu na štrbinovej lapme a sietnice v arteficiálnej mydriáze (pri umelom rozšírení sietnice – pozn. red). Veľký význam v diagnostike majú zobrazovacie vyšetrovacie metódy ako fluoresceínová angiografia a dnes široko používaná optická koherentná tomografia (OCT). Je to neinvazívna zobrazovacia metóda, ktorá umožňuje diferencovať jednotlivé štruktúry sietnice, pod ňou ležiace vrstvy a zrakový nerv.

Včasná liečba zachraňuje zrak

Na základe zistení sa potom realizuje liečebný postup určený priamo pre pacienta. Rozvoj nových diagnostických a terapeutických metód umožňuje rýchlo a presne diagnostikovať rozsah diabetických zmien na sietnici a následne pristúpiť k najvhodnejšej liečbe. Súčasne dostupné liečebné metódy, ak sa použijú včas, môžu pacientovi s diabetickou retinopatiou znížiť riziko ťažkej straty videnia o viac ako 90 %. Blokátory cievneho endotelového rastového faktoru znamenali v posledných rokoch výrazný prelom v liečbe diabetického edému makuly. Je dôležité vedieť, že blokátory cievneho endotelového rastového faktoru sa dávajú iba diabetikom, ktorí spĺňajú kritériá, ako sú hodnota glykovaného hemoglobínu a centrálna zraková ostrosť. Aplikujú sa vo forme injekcie priamo do sklovcového priestoru, pod lokálnym znecitlivením, čo robí samotnú aplikáciu nebolestivou. Ich aplikácia okrem stabilizácie ochorenia vedie aj k zlepšeniu funkčných a anatomických parametrov. Ich účinnosť a bezpečnosť sú potvrdené početnými klinickými štúdiami. Ďalšia možnosť je ošetrenie periférie sietnice laserom, čím sa zvýši prietok a parciálny tlak kyslíka v centrálnej oblasti sietnice. Prípadne, že pacient nereaguje sa žiadnu spomenutú liečbu alebo je lokálny nález výrazne zhoršený, sa pristupuje k chirurgickej liečbe cestou pars plana vitrektómie (špeciálny operačný výkon na sietnici – pozn. red.), a to najmä pri proliferatívnej diabetickej retinopatii.

 

diabeticka retinopatia
Oko pacienta s retinopatiou

K liečbe pacienta s diabetickou retinopatiou je potrebné pristupovať individuálne. Pre úspech liečby je nevyhnutná spolupráca zo strany pacienta, ako aj medziodborová spolupráca s diabetológmi a internistami. Dobrá systémová kontrola glykémie, krvného tlaku, hladiny sérových lipidov a ďalších rizikových faktorov diabetickej retinopatie sú potrebné a nevyhnutné pre úspešný výsledok terapie pacienta.

Frekvenciu ďalších očných vyšetrení určuje oftalmológ. Diabetikom bez známok diabetickej retinopatie sa odporúča vyšetrenie raz ročne. Diabetici s diabetickou retinopatiou si vyžadujú častejšie kontroly, čo závisí od štádia, typu liečby a jej efektu.

 

Autor: PhDr. MUDr. Kristína Horkovičová, PhD., MPH

Klinika oftalmológie LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Ružinov

Foto titulka: Shutterstock

 

 

Súvisiace články

ockovanie-diabetik

DIABETOLÓGIA Medzi závažné infekčné ochorenia nezriedka vedúce k doživotným zdravotným následkom ba až smrti, patrí hepatitída B. Pacie

obezita-diabetes

DIABETES A OBEZITA Lekári čoraz častejšie poukazujú na to, že žijeme v obezogénnom prostredí a udržanie „normálnej“ telesnej hmotno

srdce-titulka

DIABETES MELLITUS  Diabetes mellitus je najrozšírenejším chronickým ochorením, navyše so stúpajúcim trendom. V roku 2018 sme mali na Sloven

obezita-cukrovka

Priberanie na hmotnosti vedie k abnormálnej alebo zníženej citlivosti na inzulín (inzulínovej rezistencie) s počiatočným zvýšením a násled

tehotna-zena

DIABETES MELLITUS   Aká je spojitosť tehotenstva a cukrovky? Ženy, ktorých tehotenstvo sprevádza tehotenská cukrovka, majú vyššie rizi

dia slabikar

DIAŠLABIKÁR Diabetes prvého typu je zdravotné postihnutie, ktoré nepôsobí len na detského pacienta a na jeho rodičov, ale mení i celú š