Udržať si normálnu hmotnosť je čoraz náročnejšie

DIABETES A OBEZITA

Lekári čoraz častejšie poukazujú na to, že žijeme v obezogénnom prostredí a udržanie „normálnej“ telesnej hmotnosti je pre značnú časť populácie čoraz náročnejšie. Príčiny sú známe – inaktivita a priveľmi pozitívny energetický príjem. Obezita pritom ruka v ruke kráča s diabetom mellitus 2. typu. Paralelný výskyt a úzke prepojenie týchto dvoch závažných chronických ochorení a ich komplikácií viedlo k vytvoreniu ich spoločného označenia diabezita.

Obezita a diabetes 2. typu sú chronické, najčastejšie sa vyskytujúce metabolické ochorenia, ktoré v súčasnosti dosahujú charakter globálnej epidémie či takmer pandémie. Dá sa im však predchádzať. Postihujú nielen dospelé osoby, ale aj deti a adolescentov. Vo väčšine európskych krajín trpí nadhmotnosťou a obezitou okolo 50 % dospelej populácie. Nadbytočné kilogramy zodpovedajú za rozvoj až 80 % prípadov diabetu mellitus 2. typu. Na druhej strane, 80 až 90 % diabetikov 2. typu má nadhmotnosť alebo obezitu.

Diabetes a obezita, nerozlučné dvojičky

Diabezita začína byť obrovským problémom, nielen zdravotným, ale aj sociálnym a ekonomickým. V súčasnosti chápeme prevenciu rozvoja nadhmotnosti a obezity ako paralelnú prevenciu rozvoja nielen cukrovky 2. typu, ale aj ďalších chronických kardiometabolických, nádorových a aj niektorých neurodegeneratívnych ochorení. Redukcia hmotnosti už o 5 až 10 % významne znižuje riziko rozvoja cukrovky 2. typu, ako aj riziká srdcovo-cievnych ochorení. Diabetes mellitus totiž ročne zabije až 4,6 milióna ľudí na celom svete. Následky kardiovaskulárnych ochorení sú zasa dôvodom viac ako polovice úmrtí v Európe. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie nadhmotnosť a obezita predstavujú najvýznamnejšiu ovplyvniteľnú príčinu závažných chronických ochorení a preventabilných úmrtí. Uvádza sa, že na Slovensku má nadhmotnosť 61,8 % dospelých, z toho 23,4 % má obezitu. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) z roku 2018 sa na cukrovku liečilo takmer 400 000 osôb, 91 % tvorili pacienti s cukrovkou 2. typu.

Deti, obezita a diabetes 

Na celom svet trpí nadváhou a obezitou 40 miliónov detí do päť rokov. Pokiaľ ide o staršie deti a dospievajúcich do 19 rokov, v roku 2016 nadváhou alebo obezitou trpelo 340 miliónov detí a adolescentov. Nástup „epidémie obezity“ medzi slovenskými deťmi prišiel s oneskorením asi o 15 až 20 rokov v porovnaní s inými priemyselne vyspelými európskymi krajinami. „Podľa prác slovenských pediatrov má 32,5 % obéznych detí súčasne prítomný aj výskyt viacerých kardiovaskulárnych rizikových faktorov. Asi 10 % osemročných chlapcov aj dievčat má nadhmotnosť a rovnaké percento obezitu. Medzi adolescentmi prevažujú obézni chlapci,“ hovorí MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., špecialistka na diabetes, poruchy látkovej premeny a výživy, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA) a Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

diabezita
Nebezpečná obezita u detí

Čím vyššie BMI, tým vyššie riziko diabetu 

S nárastom BMI stúpa aj počet pacientov, ktorým lekári diagnostikujú diabetes. Čím viac kilogramov na sebe nosíme, tým je väčšia pravdepodobnosť rozvoja cukrovky 2. typu. „Príčinou je predovšetkým nedostatok fyzickej aktivity a výrazná pozitívna kalorická balancia. K tomu však treba prirátať aj prostredie či genetickú predispozíciu. Problémom je, že okrem nahromadenia tuku okolo pása a medzi vnútornými orgánmi dochádza aj k jeho prestavbe tuku v organizme. Navyše, dostáva sa aj do orgánov, v ktorých sa normálne nenachádza – do pečene, svalov, srdca, pankreasu, mozgu, čreva a obličiek. Tak vedie obezita k ďalším kardiometabolickým komplikáciám. Viscerálny a abdominálny tuk je hormonálne aktívny a vedie k určitému zápalu orgánov, čo spôsobuje inzulínovú rezistenciu, teda necitlivosť tkanív na produkovaný inzulín. Beta bunky pankreasu už nezvládajú produkovať inzulín a vzniká diabetes mellitus 2. typu so všetkými svojimi komplikáciami,“  hovorí diabetologička. 

Prevencia a liečba obezity sa nezaobídu bez dodržiavania režimových opatrení

 Všeobecná prevencia obezity sa dotýka celej populácie, selektívna skupiny osôb so zvýšeným rizikom diabezity a indikovaná je zameraná na konkrétneho obézneho diabetika. Liečba je založená na interdisciplinárnom princípe a spája tak viacero odborníkov od diabetológa, obezitológa, diétológa, kardiológa, angiológa, psychológa až po chirurga. Neoddeliteľnou súčasťou komplexného manažmentu diabezity sú: diétna liečba, cvičenie a telesná aktivita, formovanie nových návykov a aktívny životný štýl, účinná farmakologická liečba a bariatricko/metabolická chirurgická liečba. „Platí však, že nefarmakologická liečba je veľmi dôležitá pri všetkých metabolických ochoreniach. Bez dodržiavania režimových opatrení nemožno očakávať dosiahnutie cieľa. Až potom nasleduje farmakologická liečba napríklad antidiabetikami, primárne zameranými na glykemickú kontrolu s priaznivým vplyvom na telesnú hmotnosť a k dispozícii sú aj antiobezitiká zamerané primárne na redukciu hmotnosti s priaznivým vplyvom na glykemickú kontrolu a napokon bariatrická chirurgia,“ dôvodí MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

„Účinná eliminácia rizika súvisiaceho s nesprávnym životným štýlom umožňuje predchádzať 58 % relatívneho rizika rozvoja diabetu 2. typu, 80 % kardiovaskulárnych ochorení a 40 % rakoviny.“

 (iba)

 

 

Súvisiace články

srdce-titulka

DIABETES MELLITUS  Diabetes mellitus je najrozšírenejším chronickým ochorením, navyše so stúpajúcim trendom. V roku 2018 sme mali na Sloven

diabetes

„Ľudské telo je komponované na pohyb, ale my si ho odopierame,“ hovorí v súvislosti so zdravým životným štýlom o dôležitom faktore pre

Zajaci perkelt diabetes

DIABETES MELLITUS Hovorí sa, že diabetik, ktorý vie viac, žije najdlhšie. Aj kniha DIÉTA PRE DIABETIKOV kolektívu autorov doc. MUDr. Peter Min

dia-strava

Cukrovka je choroba látkovej premeny, porucha premieňať a správne v organizme využiť hlavne cukry, ktoré sa potom hromadia v krvi. Príčinou

diabetes a deti

DIA ŠLABIKÁR Život s diabetom 1. typu je zložitý bez ohľadu na vek, ale najrizikovejší a najproblematickejší je v čase prechodu od detstva

dia slabikar

DIAŠLABIKÁR Diabetes prvého typu je zdravotné postihnutie, ktoré nepôsobí len na detského pacienta a na jeho rodičov, ale mení i celú š