Prevencia sa začína od srdca

Pacientov, ktorých trápi vysoké kardiovaskulárne riziko, každoročne pribúda. Znepokojivé je, že práve neprenosné chronické ochorenia môžu v budúcnosti prekročiť kapacitu zdravotníckeho systému. Na Slovensku stoja srdcovo-cievne ochorenia približne za polovicou všetkých úmrtí. A to je len jeden z mnohých dôvodov, prečo sú prevencia a dôsledná liečba ochorení srdca a ciev také naliehavé. Štrnásty ročník preventívno-edukačnej kampane MOST (Mesiac O Srdcových Témach), sa počas septembra zameral na prevenciu a vzťah medzi lekárom a pacientom.

Na Slovensku pretrváva vysoká úmrtnosť pacientov, ktorých postihujú choroby srdca a ciev, z tohto pohľadu sme dokonca jednou z posledných krajín Európskej únie. Len pomaly dosahujeme výraznejšie zlepšenie situácie v oblasti kardiovaskulárnych ochorení. Aj napriek snahe odborníkov a edukácii je v laickej verejnosti málo známy fakt, že najúčinnejším prístupom je efektívne obmedzovanie rizikových faktorov a prevencia. Štatistiky potvrdzujú, že prevenciu Slováci neuznávajú hoci sa o nej veľa rozpráva. Situácia však nie je o nič lepšia ani v dodržiavaní liečby.

Ako zlepšiť nelichotivú situáciu?

Zvyk je predsa železná košeľa a načo niečo meniť? Pravdou je, že nelichotivá situácia pramení najmä z neochoty niečo meniť. V roku 2018 Európska kardiologická a hypertenziologická spoločnosť vydala odporúčania ako efektívnejšie manažovať pacientov s hypertenziou a dosiahnuť lepšiu kontrolu tlaku krvi. Únia pre zdravšie srdce a ďalšie odborné spoločnosti manažujúce hypertenziu zastrešili vznik iniciatívy Charta 70/2023, ktorej cieľom je angažovať odbornú verejnosť, aby prostredníctvom implementácie medzinárodných odporúčaní a svojím každodenným úsilím prispeli k zlepšeniu situáciev manažovaní pacientov s yhpertenziou. Viac ako 1 600 lekárov podporilo víziu Charty 70/2023 svojím podpisom v snahe zapájať svojich pacientov aktívne do starostlivosti o vlastné zdravie a priviesť ich k lepšiemu dodržiavaniu režimových a farmakologických opatrení.

Nesúlad medzi pacientom a predpísanou liečbou možno zmeniť

Slovenskí lekári nahlas varujú pred nízkou mierou súladu pacienta s predpísanou liečbou, čo prirodzene znižuje jej účinnosť a znásobuje problémy aj financie. Zdravotníci pritom tvrdia, že počty ľudí, ktorí nerešpektujú ich odporúčania, možno znížiť. Poukazujú na zjednodušenie denných dávok liekov a na informovanosť o nových trendoch. Pozitívny dopad majú aj verejné kampane, pretože oslovujú čoraz viac ľudí a získavajú sľubné výsledky. Novodobým problémom sa stáva množstvo dezinformácií o negatívnych účinkoch liekov na kardiovaskulárne ochorenia, ktoré kolujú po internete. Navodzujú zbytočný strach vzhľadom na možné nežiaduce účinky liečby a, naopak, pozitívne informácie o dlhodobých prínosoch liečby kardiovaskulárnych ochorení ignorujú.

1 + 1 > 2

Väčšina pacientov s hypertenziou potrebuje na dobrú kontrolu tlaku viac ako jeden liek. To znamená, že musia užívať kombináciu dvoch až troch tabletiek, čo sa do  veľkej miery podpisuje na disciplíne dodržiavania liečby. Poctivejší prístup pacienta vidno vtedy, ak sa mu predpíše len jeden viaczložkový liek. V súčasnosti ho lekári dokážu napasovať priamo na mieru. ,,Dôležité je, aby liečba bola každému pacientovi ušitá na mieru a aby ju pacienti svojvoľne neprerušovali,“ uvádza doc. MUDr. Eva Gonꞔalvesová, CSc., FESC, primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. „Ak chceme pacientom zachrániť životy, a nechceme, aby zomierali na komplikácie v podobe cievnych mozgových príhod či infarktov, musíme ich farmakologicky liečiť. Zvyčajne potrebujú viac liekov, ktoré budú brať celoživotne, pretože hypertenzia je celoživotné ochorenie. Preto im musíme ponúknuť liečbu, ktorá bude čo najúčinnejšia, čo najbezpečnejšia a pohodlná. Základným princípom bezpečnej, dlhodobo účinnej a akceptovateľnej liečby je princíp 1 + 1 > 2. Dlhoročnými vedeckými skúmaniami sme zistili, že ak pacienta začneme liečiť menšími dávkami dvoch liekov, ktoré účinkujú na dvoch rôznych úrovniach a majú rôzne mechanizmy, nedosiahneme efekt, ktorý by sa zrátal, ale dosiahneme tzv. multiplikatívny efekt. Znamená to, že s menšou dávkou lieku dosiahneme väčší efekt v redukcii krvného tlaku, ako by sme dosiahli pri vysokej koncentrácii jedného lieku. Pritom platí, že čím menšia dávka, tým menší nežiaduci účinok. Súčasný trend je začať liečiť menšími dávkami dvoch či troch liekov,“ vysvetlila docentka Gonꞔalvesová. Naďalej však platí jednoduché pravidlo – lieky fungujú len vtedy, ak ich pacienti užívajú. A s tým majú problém.

Bežne sa stáva, že vysvetľovanie užívania napríklad troch liekov je pre veľa ľudí zdĺhavé, dokonca nudné. Druhú skupinu tvoria tí, ktorí netušia, čo im lekár v ambulancii hovorí, i keď pri rozhovore z očí do očí dávajú najavo, že všetkému rozumejú. Zvyšní odporúčania buď ignorujú úplne alebo ich praktizujú sporadicky. Mnohým by pritom pomohlo, keby s nimi na vyšetrenie prišiel niekto blízky, komu dôverujú, a zapamätal by si dôležité informácie, respektíve ich dokázal neskôr pripomenúť. Podstatné sú i otázky, ktoré pacient položí lekárovi, pretože úroveň vzájomnej komunikácie sa výrazne podpisuje na tom, ako pacient liečbu prijme.

Prečo pacienti liečbu odmietajú

V dnešnej praxi sú čoraz častejšie situácie, kedy napriek postupu lekára lege artis (v súlade s pravidlami medicíny), vidno neuspokojivé reakcie chorého na liečbu, dokonca až odmietanie farmakoterapie. Jednou z hlavných príčin tohto stavu býva neochota, respektíve neschopnosť pacienta spolupracovať, čo sa odborne označuje ako nonadherencia. Pri týchto prípadoch sa zväčša zvyšuje alebo mení dávka lieku, volia sa nové kombinácie liekov či sa aplikuje odlišný liečebný prístup. Neznamená to však, že sa zvyšuje účinnosť liečby, skôr sa negatívnym spôsobom mení zdravotný stav populácie, čo má vplyv aj na vzostup nákladov.

V ambulancii ako lekárka stretávam rôznych pacientov, niektorí chcú počúvať, iní majú svoje vlastné predstavy o medicíne. Nájdu sa i takí, ktorí prídu s naštudovaným postupom z internetu a tvrdohlavo sa ho držia. No a svojskou skupinou pacientov sú tí, čo veria na zázračnú a rýchlu liečbu bez vlastného pričinenia. Lenže zázrak je v nich samotných, v tom ako dokážu spolupracovať so zdravotníckou komunitou a dodržiavať sebadisciplínu,“ uviedla MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC, primárka Ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. „Slováci dosť podceňujú kardiovaskulárne problémy, čo sa odráža na vysokom počte úmrtí pacientov na choroby srdca a ciev. Ľudia si tiež neuvedomujú, že práve tieto ochorenia ich počas života najviac dostávajú na nemocničné lôžka,“ dodala Ivana Šoóšová.

MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC

Odborníci popisujú aj to, čo vedie k odmietaniu. Podľa nich najväčší otáznik predstavujú chorí, ktorí si vôbec nevyzdvihnú predpísaný liek. Niektorí neskôr prezradia, že ho nepotrebujú, iní liek nechcú užívať, ďalší poukazujú na vysokú cenu a časť pacientov tvrdí, že liek v lekárni nedostať. Druhá fáza nastáva po vyzdvihnutí lieku z lekárne. Ľudia si mnohokrát nevedia alebo nedokážu zapamätať pokyny z ambulancie, užívanie viacerých tabletiek považujú za komplikované. Za odmietnutím liečby stoja tiež obavy z nežiaducich účinkov. Zdravotnícka komunita apeluje, že v dnešnej dobe je strategické, aby chorí s chronickými, najmä kardiovaskulárnymi ochoreniami spolupracovali a akceptovali odporúčania medicínskych pracovníkov. V odbornej praxi sa tomu hovorí adherencia.

Medzi pacientom a lekárom je špecifický vzťah, ktorý prirodzene na vplýva celý proces liečby. Základom tohto partnerstva je obojstranná dôvera a rešpekt, a preto je dôležité, aby sa pacienti nebáli pýtať na nejasnosti, ktoré si nosia v hlave. Práve vzájomné otázky a odpovede posilnia pozitívnu komunikáciu. Pacient by sa v ambulancii lekára nemal pasívne správať, aktivita je v tomto prípade oveľa viac vítaná. Potom pochopiteľne stúpajú šance, že liečba sa bude dodržiavať, a tým pádom je aj účinnejšia,“ dopĺňa MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo.

MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo.

Niektorí ľudia si myslia, že po návšteve zdravotníckeho zariadenia, stanovení diagnózy ochorenia a nastavení na liečbu príde okamžitý a zázračný úspech. Cieľom nie je priniesť lieky z lekárne a uložiť ich do skrinky. Neuvedomujú si, že na úspechu vlastnej liečby sa musia podieľať sami aj tým, že budú liečbu disciplinovane dodržiavať. A dobré je tiež uvedomiť si, že bez toho, aby sa postupne stretávali s rôznymi výzvami, ako prekonať obezitu, ako sa naučiť spolupracovať s odborným lekárom, ako si nezabúdať zapisovať merania tlaku, či ako si zvyknúť na pravidelné užívanie liekov, s úspechom rátať nemožno. „Aj v tomto platí, že čím je liečba jednoduchšia, tým je účinnejšia, pretože ju ľudia užívajú,“ povedala docentka Gonꞔalvesová.

Gonꞔalvesová.
doc. Gonꞔalvesová.

Adherencia a kompliancia

V súvislosti s hypertenziou – podobne ako s liečbou iných chronických ochorení, sa často používajú slová ako adherencia a kompliancia. Pod pojmom terapeutická adherencia si môžeme predstaviť mieru, do akej správanie človeka, či je to užívanie lieku, dodržiavanie diéty a zmena životného štýlu, zodpovedá odporúčaniam lekára. Inými slovami, pacienti by mali nielen užívať lieky, ale tiež zmeniť svoj životný štýl podľa slov lekára. Druhým málo známym slovom je kompliancia. V podstate je to pomenovanie spôsobu, ako pacient užíva lieky, a to či dodržiava čas, kedy ich má užívať, či nemení dávky, ktoré mu predpísal lekár. Je známe, že nedodržiavanie liečby je hlavnou príčinou nedosiahnutia všetkých výhod, ktoré môžu lieky pacientom poskytnúť. V každodennej praxi však stále neuznávame túto skutočnosť ako prvú príčinu terapeutického zlyhania, čo vedie k zbytočne intenzívnejšej liečbe. Jednou z príčin prečo chorí prerušujú liečbu, je fakt, že sa nevyznajú v predpísaných tabletkách. Viac ako 75 percent kardiakov potrebuje mať predpísané kombinované lieky, ktoré im zaručujú rýchlejšiu kontrolu krvného tlaku a menšie riziko infarktu a mŕtvice. Ak hypertonici potrebujú viacero liekov, spravidla ich neužívajú, tak ako majú predpísané. Kreatívnejší si zmenia dávkovanie, radikáli s nimi skončia úplne. K ním potom najčastejšie vyrážajú posádky záchrannej služby, keď sa s nimi zatočí svet a skončia na zemi. Niektorí sa boja, že im dlhodobé užívanie liekov poškodí pečeň alebo obličky a sami si naordinujú pauzu. Situácia sa zamotáva, ak ľudia užívajú lieky aj na iné diagnózy. Mali by však vedieť, že svojvoľné vynechávanie liekov môže mať za následok prudké zvýšenie tlaku krvi s fatálnymi následkami. Tretina pacientov, ktorí majú predpísané viaceré lieky na tlak ich neužíva a približne polovica užíva len jednu predpísanú tabletku. Ukazuje sa, že pri viacerých predpísaných liekoch to ľudia rýchlejšie vzdávajú. Situáciu pomáhajú riešiť lieky s takzvanými fixnými kombináciami, kde ide o spojenie dvoch alebo troch účinných látok do jednej pilulky, čo je pre pacienta pohodlné. Rovnako sa zlepšuje kontrola tlaku krvi a a znižuje sa riziko vedľajších účinkov.

OZ Únia pre zdravšie srdce

Lekári apelujú na prevenciu a vyzývajú verejnosť, aby sa zapojila do celosvetovej kampane, ktorá upozorňuje na potenciálne rizikové skupiny ľudí. Kampaň má dve nosné témy, ktoré hovoria o pravidelnej kontrole krvného tlaku a spolupráci medzi lekármi a pacientmi. Po tretíkrát sa do tejto akcie zapojili OZ Únia pre zdravšie srdce, Slovenská hypertenziologická spoločnosť a Slovenská kardiologická spoločnosť. „Kampaň Charta 70/2023, ktorá má za cieľ vyzývať na lepšiu kontrolu hypertenzie iniciovali poprední slovenskí kardiológovia a internisti, postupne sa k nim zhruba pred rokom začali pridávať aj ďalší lekári,“ povedal Ing. Peter Kollárik, prezident občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce. Snahou lekárov je do roku 2023 dosiahnuť to, aby 70 % hypertonikov malo dobre kontrolovaný vysoký krvný tlak, pričom aktuálne sa správne lieči len veľmi malá časť pacientov. Na globálnej úrovni je odborným garantom Medzinárodná spoločnosť pre hypertenziu. Tohtoročné projekty # pretozetitohovorim, #becauseIsayso, #uzisvojliek, zastrešovali tieto aktivity:

  • naživo vysielaná online poradňa s MUDr. Janou Bendovou, PhD.
  • telefonická infolinka pre všetkých pacientov s ochorením srdca a ciev
  • meranie krvného tlaku vo vybraných lekárňach v SR
  • online prednášky špičkových kardiológov na nekomerčnej stránke presrdce.eu

(red)

Súvisiace články

prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., Univerzitná nemocnica Bratislava Menopauza je obdobie v živote ženy, kedy prirodzene klesá tvorba ženských

bedeker zdravia prevencia

BAROMETER ZDRAVIA A UDRŽATEĽNOSTI   Jedlo na stole, lieky v lekárničke, dostupnosť zdravotnej starostlivosti – istoty života moderného

psychicke-zdravie-bedeker

DUŠEVNÉ ZDRAVIE Duševné zdravie sa na Slovensku dlhodobo podceňuje. Okolo stigmatizovanej psychiatrie kolujú mýty a predsudky. Z obáv, ako za

Bergendiova

Človek s dobre fungujúcou imunitou má väčšie šance, že aj také ochorenie, akým je  COVID-19, zvládne bez komplikácií. Preto mladí ľudi

Úloha zdravých potravín a správnej výživy pri prevencii civilizačných chorôb Zdravá výživa účinne prispieva k prevencii chorôb srdc

Jednou z možností terapie stresovej inkontinencie je liečebná gymnastika zameraná na posilnenie svalstva panvového dna. Ucelenou sestavu cvi