V liečbe obezity každý zaváži   

OBEZITA

 

Slovenská obezitologická asociácia (SOA) upozorňuje, že súčasťou zlepšenia manažmentu obezity na Slovensku musí byť aj vnímanie obezity ako ochorenia so závažnými dôsledkami. S podporou odbornej verejnosti či výskumných inštitúcií sa usiluje zabrániť stigmatizácii obezity a vytvárať predpoklady pre komplexný multidisciplinárny manažment pacientov s obezitou.

Špecialisti na výskum, prevenciu a liečbu obezity definovali legislatívne, ekonomické, administratívne a ďalšie bariéry, ktoré na Slovensku bránia zlepšeniu komplexnej starostlivosti o pacienta s obezitou. Vytvorili odporúčania pre zavedenie konkrétnych krokov pre multidisciplinárny manažment obezity v praxi. Ďalšími stredne a dlhodobými cieľmi sú zavedenie systému kontinuálneho vzdelávania odborníkov v tejto oblasti a aplikácia odporúčaní do praxe.

Globálny problém

Obezita je jednou z najväčších výziev globálneho zdravia 21. storočia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije väčšina svetovej populácie v krajinách, kde obezita zabíja častejšie, než nedostatok potravy. Nadhmotnosťou celosvetovo trpia asi dve miliardy ľudí. Predpokladá sa, že asi 800 miliónov má obezitu. Je alarmujúce, že obezita celosvetovo postihuje aj 250 miliónov detí.

Žijeme v spoločnosti, kde sú najlepšie dostupné lacné, vysokokalorické, nezdravé jedlá a súčasne nám náš životný štýl a spôsob práce neumožňujú dostatočnú pohybovú aktivitu, čo má za následok nadmerný prírastok hmotnosti. Obezita neprichádza len zavinením jednotlivca, na jej vzniku sa významne podieľajú aj prostredie a spoločnosť. Preto je nevyhnutné, aby sa do riešenia obezity ako globálneho problému zapojila nielen odborná verejnosť, ale aj kľúčoví predstavitelia vlád, inštitúcie na ochranu a podporu verejného zdravia, producenti a distribútori potravín, ale aj bezprostredné okolie pacienta s obezitou,“ hovorí prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA, člen výkonnej rady Svetovej zdravotníckej organizácie.

 

Na Slovensku chýbajú dáta aj úhrady liečby zdravotnými poisťovňami

Pre plánovanie a rozvoj zdravotnej politiky, ale aj pre zlepšenie manažmentu pacienta s obezitou odborníci definovali bariéry a navrhujú tieto riešenia:

  • povinnosť všeobecného lekára hlásiť na NCZI informácie o výskyte obezity pacientov
  • priradenie špecializovaných ambulancií k ambulanciám lekárov prvého kontaktu
  • zmena pravidiel dispenzárnej starostlivosti o pacientov s obezitou
  • úhrada/čiastočná úhrada farmakoterapie a kúpeľnej liečby
  • úhrada výkonov bariatrickej/metabolickej chirurgie nad rámec objemu objednaných výkonov jednotlivých nemocníc
  • vytvorenie registra pacientov s obezitou a registra pacientov po bariatrickej/metabolickej chirurgii
  • vzdelávanie lekárov v novej špecializácii obezitológia, ktorá aktuálne na Slovensku chýba
  • vzdelávanie odborníkov nelekárskych špecializácií (odborník na výživu, tréner, psychológ) potrebných pre multidisciplinárny manažment pacienta s obezitou

„Neustále upozorňujeme kľúčové inštitúcie na všetkých úrovniach, že pre zlepšenie komplexného manažmentu obezity od vyšetrenia, cez diagnostiku, diétne a režimové opatrenia, farmakoterapiu až po bariatricko/metabolickú chirurgiu, je nevyhnutná dlhodobá a kontinuálna podpora, a to aj zo strany finančných úhrad zdravotných poisťovní, aj zo strany Ministerstva zdravotníctva a vzdelávacích inštitúcií,“ hovorí doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PHD., MPH, špecialistka na diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA) a predsedníčka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS).

doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PHD., MPH

Obezita z pohľadu pacienta

Pacienti s obezitou vyhľadávajú rôzne možnosti redukcie telesnej hmotnosti, okrem pohybu sú to rôzne diéty a výživové doplnky. Odborníci upozorňujú, že obezita je chronické ochorenie a pacient s touto diagnózou patrí do rúk lekára. „Okrem zmeny životosprávy, ktorá má signifikantnú úlohu, treba vyhľadať špecialistu. Iba lekár môže komplexne posúdiť zdravotný stav a odporučiť adekvátny spôsob, ako nadobudnúť zdraviu prospešnú telesnú hmotnosť. V mnohých prípadoch je nevyhnutná farmakologická liečba, alebo aj chirurgický zákrok,“ hovorí doc. MUDr. Peter Minárik, PhD, MSc, viceprezident SOA.

Minarik
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD, MSc, viceprezident SOA.

Nadhmotnosť a obezita ovplyvňujú telesné aj duševné zdravie a významne vplývajú na vznik pridružených ochorení. Pacient s obezitou však čelí nielen zdravotným problémom, ale aj stigmatizácii zo strany okolia. PhDr. Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov, hovorí:

Obezita je jedným z ochorení, ktorým sa dá predísť, včas ich podchytiť, prípadne ich liečiť, a to vďaka odbornej pomoci tímu, zloženého z odborníkov z rôznych medicínskych odborov. Veríme, že sa nám vďaka spájaniu síl pacientov a odborníkov podarí vybudovať silné pacientske hnutie so zameraním na podporu a poradenstvo pre pacientov trpiacich obezitou.“

 

Svitá na lepšie časy?  

Lekári, všeobecní lekári pre dospelých, aj špecialisti, majú k dispozícii viaceré možnosti farmakologickej liečby určenej na dlhodobý manažment telesnej hmotnosti pacientov s nadhmotnosťou a obezitou. Podávajú sa perorálne alebo subkutánne (podkožne) a ich mechanizmus účinku je založený na pôsobení v gastrointestinálnom trakte alebo v centrálnej nervovej sústave. Novinkou sú antiobezitiká, ktoré fungujú na princípe telu vlastnej látky, ktorá sa podieľa na regulácii pocitu hladu, a tým aj prísunu kalórií. Ich užívaním dochádza k zníženiu energetického príjmu a následne k poklesu telesnej hmotnosti. Dostupné sú už v susedných krajinách, na Slovensku by mali byť k dispozícii od mája 2022.

Na koho sa obrátiť?

Prvým kontaktom pre pacienta s obezitou sú všeobecní lekári pre dospelých, ktorí môžu nielen poskytnúť konzultáciu, predpísať liečbu, ale aj posunúť pacienta ku konkrétnemu špecialistovi. Odborníci avizujú aj vytvorenie mapy špecializovaných ambulancií a špeciálnej horúcej linky pomoci pacientom s obezitou. Na túto linku sa bude môcť čoskoro obrátiť o radu a pomoc každý, kto neúspešne bojuje s nadhmotnosťou alebo obezitou. Obezita je každodenným chlebíčkom diabetológov, pretože 90 % diabetikov 2. typu má nadhmotnosť alebo obezitu. Do manažmentu jedincov s obezitou môžu byť začlenení aj ďalší členovia multidisciplinárneho tímu (ďalší lekári-špecialisti, lekári venujúci sa spánkovej medicíne, farmaceuti a podobne). Ľudia s obezitou, ktorí majú záujem riešiť svoju telesnú hmotnosť zmenou životného štýlu, sa môžu prihlásiť aj priamo v obezitologickej ambulancii Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

 

NIEKOĽKO OTÁZOK O OBEZITE

Odpovedajú doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie a Biomedicínskeho centra SAV, prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. a doc. MUDr. Peter Minárik, PhD. MSc zo Slovenskej obezitologickej asociácie a Biomedicínskeho centra SAV.

 

Aké sú možnosti liečby obezity a aké sú náklady na túto liečbu? Majú ju pacienti hradenú z verejného zdravotného poistenia?

Doposiaľ sme boli v našej klinickej praxi zameraný na riešenie  chronických ochorení súvisiacich s obezitou (cukrovka 2. typu, artériová hypertenzia, poruchy metabolizmu tukov), čo sú na liečbu nákladné ochorenia. Zdravotné náklady sa ďalej navyšujú v prípade rozvoja srdcovo-cievnych ochorení. Narastajú náklady pri invalidizácii. Obezita skracuje dĺžku života a podstatne zhoršuje jeho kvalitu. V súčasnosti napriek tomu, že obezitu považujeme za chronické ochorenie, nie je liečba obezity (nefarmakologická alebo farmakologická) hradená zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Liečbu predpisuje lekár, pacient si ju hradí sám.

Bariatrická/metabolická (B/M) chirurgia je na základe medicíny založenej na dôkazoch efektívnym nástrojom liečby obezity a s ňou asociovaných chronických ochorení a má preukázateľne pozitívny dopad na rozpočet zdravotných poisťovní. Každé investované euro do rozvoja B/M chirurgie prináša od tretieho roku po operácii úsporu 0,5 – 1 eur ročne (50 – 100 % výnos z každého investovaného eura ročne) v závislosti od rozsahu remisie ochorení súvisiacich s obezitou s následným poklesom nutnej farmakoterapie.

Úhrada výkonov bariatrickej/metabolickej (B/M) chirurgie je momentálne „skrytá“ v zazmluvnenom objeme financií jednotlivých nemocníc a navyšovanie počtu výkonov B/M chirurgie by išlo na úkor iných druhov nemocničnej  starostlivosti.

Účinná moderná farmakoterapia (prístup k nej sa vo veľmi blízkej budúcnosti zlepší) spolu s chirurgickou liečbou vedú nielen k významnému zlepšeniu až remisii diabetu 2. typu ale aj k poklesu kardiovaskulárnych rizikových faktorov a očakávame od nej aj pokles kardiovaskulárnej a celkovej mortality.

 

Ako zefektívniť manažment pacienta s obezitou?

Skúsenosti posledných rokov, najmä počas pandémie potvrdili, že online behaviorálne redukčné programy poskytované formou dištančného poradenstva môžu byť rovnako účinné ako redukčné intervencie vedené klasickým prezenčným spôsobom spojeným s osobnými návštevami obéznych pacientov v poradniach. Ako veľmi účinné pri znižovaní a kontrole telesnej hmotnosti, nutričnom poradenstve a podpore pohybovej aktivity, sa ukázali online intervencie v kombinácii so zainteresovaním ošetrujúcich lekárov primárneho kontaktu. Jednou možnosťou, v niektorých krajinách už v praxi úspešne overenou, je príklad, keď praktický všeobecný lekár, ktorý má o obezitologické intervencie záujem, v spolupráci s ďalšími špecialistami (napr. nutričný terapeut, asistent výživy, kondičný tréner, klinický psychológ) aktívne manažuje a kontroluje redukčné intervencie pridelených obéznych pacientov. Využíva pritom všetky dostupné prostriedky intervenčnej telemedicíny, ktoré sú vhodné pre obéznych pacientov. Takéto postupy by bolo ideálne zaviesť aj v rámci slovenského zdravotníctva.

(red)

 

Súvisiace články

obezita-zena

ROZHOVOR   Dnes sa už obezita nepovažuje za estetický problém, alebo následok pacientovho výberu zlého životného štýlu, ale za ochor

obezita

Čo vám napadne pod pojmom obezita? Obezita nie je len estetický problém, ale predovšetkým problém zdravotný, ktorý sa spája s obsahom tuku v

obezita

Aj keď už viac ako rok čelíme pandémii ochorenia COVID-19, niekoľko posledných desaťročí tu máme aj neustále narastajúcu pandémiu obezit

obezita nadváha

OBEZITOLÓGIA   Počet ľudí trpiacich obezitou sa od roku 1975 celosvetovo takmer strojnásobil. V roku 2016 mala nadváhu alebo obezitu viac a

obedzita-sedenie

Rubrika OBEZITOLÓGIA Obezita, nadmerné nahromadenie tukového tkaniva, má dnes epidemické rozmery, a to nielen na Slovensku. Zvýšenie rizika

bodyshaming

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL Na Slovensku, a platí to aj pre iné krajiny Európskej únie, sa obezita stále vníma a chápe ako voľba životného š