Protinádorová imunoterapia zvyšuje šance na lepší a kvalitnejší život

ONKOLOGICKÉ CHOROBY

Ochorenie, ktoré si na  Slovensku každoročne vyžiada viac ako dve tisícky ľudských životov, má úzky súvis s fajčením. Aj napriek tomu naň sporadicky ochorejú aj nefajčiari. Každoročne u nás pribudne približne tritisíc prípadov rakoviny pľúc, z čoho väčšinu tvoria muži. Rakovina pľúc patrí medzi ťažko liečiteľné onkologické ochorenia. Šancu na dlhší a kvalitnejší život predstavuje protinádorová imunoterapia.

Každé štyri hodiny zomrie na Slovensku jeden pacient s rakovinou pľúc. Jedným z dôvodov je podľa Národného centra zdravotníckych informácií aj to, že viac ako polovica pacientov prichádza k lekárovi v štvrtom štádiu ochorenia. Dobrou správou je, že v posledných rokoch došlo k pokroku v diagnostike a liečbe rakoviny pľúc. Od roku 2011 schválila Európska lieková agentúra 27 nových terapií určených na liečbu pľúcneho karcinómu, na Slovensku sú však podľa Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu dostupné iba tri z nich. Moderná medicína sa uberá cestou imunoterapie, ktorá využíva imunitný systém pacienta v boji proti nádorovým bunkám. Zatiaľ čo v zahraničí sa imunoterapia rakoviny pľúc považuje za štandardnú liečbu, jej dostupnosť pre pacientov na Slovensku je naďalej obmedzená. Pretrváva tak výrazná nerovnosť v prístupe slovenských pacientov k modernej liečbe v porovnaní s inými Európanmi.

Smutné prvenstvo

Karcinóm pľúc je v súčasnosti jedným z najrozšírenejších a najobávanejších onkologických ochorení na Slovensku. Z hľadiska úmrtnosti je dlhodobo na prvej priečke spomedzi všetkých onkologických diagnóz. Ročne na rakovinu pľúc na Slovensku zomrie viac ako dvetisíc pacientov. Rakovine pľúc na Slovensku podľahne za rok toľko ľudí, koľko rakovine prsníka a rakovine hrubého čreva a konečníka dohromady. „Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým výskytom tohto ochorenia. V prepočte totiž na Slovensku zomrie každé štyri hodiny jeden pacient na rakovinu pľúc. Príznaky ochorenia, medzi ktoré patrí napríklad dýchavica, kašeľ, vykašliavanie krvi, bolesť na hrudníku, zachrípnutie či únava, sa dostavujú pomerne neskoro. Pacienti lekára zvyčajne vyhľadajú až v pokročilom štádiu ochorenia,“ hovorí MUDr. Michal Urda, primár Oddelenia pneumológie a ftizeológie FNsP F. D. Roosevelta.

„Aj napriek vedeckému pokroku rakovina pľúc ostáva závažným a ťažko liečiteľným typom rakoviny. Dôležité je, aby pacienti nepodceňovali klinické príznaky a pri ich objavení vyhľadali lekára. Pri fajčiaroch majú význam aj preventívne prehliadky. Nádej zlepšiť záchyt ochorenia už v počiatočných štádiách by mohol aj skríning, ktorý však na Slovensku zatiaľ absentuje.“

Šanca na dlhší a kvalitnejší život

Pacienti s karcinómom pľúc majú aj napriek nelichotivým štatistikám šancu na dlhší a kvalitnejší život, a to najmä vďaka modernej diagnostike a liečbe. Príkladom modernej liečby sú predovšetkým cielená liečba a imunoterapia. Dôležitým aspektom akejkoľvek cielenej liečby a imunoterapie je určenie skupín pacientov, ktorí budú najlepšie reagovať na danú terapiu. Z tohto dôvodu si mnohé liečby vyžadujú špecifickú diagnostiku, ktorá identifikuje kandidátov vhodných pre danú liečbu. Zatiaľ čo je imunoterapia v okolitých krajinách štandardnou súčasťou terapie, na Slovensku je veľká časť moderných onkologických terapií nedostupná. Kým v Nemecku od registrácie lieku Európskou liekovou agentúrou po jeho kategorizáciu ubehne niekoľko týždňov, na Slovensko sa toto obdobie ráta na roky. „Ak hovoríme o modernej liečbe rakoviny pľúc, myslíme tým najmä biologickú liečbu a imunoterapiu. Zatiaľ čo biologická cielená liečba ovplyvňuje rast a množenie nádorových buniek na podklade poznania genetických zmien nádorových buniek, imunoterapia využíva vlastný imunitný systém pacienta v boji proti nádorovým bunkám,“ vysvetľuje MUDr. Michal Urda.

Fakt, že aj onkologický pacient s karcinómom pľúc môže žiť kvalitný život, potvrdzuje pacientka Eva Sládková: „Za svoju modernú liečbu som musela doslova bojovať. Tento boj však nebol márny. Práve vďaka tejto liečbe sa môj zdravotný stav natoľko zlepšil, že dnes môžem viesť normálny, plnohodnotný život. Smutné je, že na Slovensku musí o liečbu pacient bojovať sám. Okrem toho, že bojuje s rakovinou, musí zápasiť aj so štátnou byrokraciou a poisťovňami,“ dodáva.

Nefajčenie ako prevencia

Nefajčenie výrazne znižuje riziko rozvoja rakoviny pľúc. „Fajčenie je naďalej hlavným rizikovým faktorom, ktorý môže súvisieť so vznikom viacerých onkologických ochorení. Čo sa rakoviny pľúc týka, fajčenie je jej najčastejšou príčinou. Sporadicky sa rakovina pľúc vyskytuje aj v prípade nefajčiarov,“ dodáva MUDr. Michal Urda. Medzi ďalšie príčiny rakoviny pľúc patria aj environmentálne faktory, životný štýl či genetické mutácie. Podpora nefajčenia ako nástroja prevencie rakoviny pľúc, edukácia verejnosti o jej symptómoch, štart skríningového programu pre včasný záchyt ochorenia sú kľúčové aspekty ako znížiť výskyt rakoviny pľúc. Svoje miesto tu má aj skorá diagnostika. Platí, že čím skôr sa liečba zaháji, tým má pacient väčšie šance žiť zdravý a kvalitný život.

Čo je rakoviny pľúc

Vo svete zomrie každoročne na rakovinu pľúc približne toľko ľudí, ako na rakovinu prsníka, prostaty a hrubého čreva a konečníka dohromady. Napriek viacerým novým, život predlžujúcim terapiám, ostáva rakovina pľúc smrteľným ochorením a zároveň aj najťažšie liečiteľným typom rakoviny. Nie je to však beznádejná diagnóza.

Rakovina pľúc vzniká, keď začnú bunky v pľúcach nekontrolovateľne rásť a množiť sa. Môžu vyrastať zo všetkých štruktúr pľúc, teda aj z priedušiek, pľúcneho tkaniva i ciev v pľúcach. Liečba závisí od typu a štádia rakoviny a zároveň aj od veľkosti nádoru a jeho umiestnenia v pľúcach. Takisto je dôležité, či sa rakovina rozšírila aj do iných častí tela. Okrem operačného odstránenia lokalizovaného nádoru, v prípade, že sa tumor objaví v skorom štádiu, rádioterapie a chemoterapie (keď sa rakovina rozšírila do iných častí tela), sa pri liečbe pokročilejšieho štádia ochorenia, kedy je diagnostikovaná väčšina týchto ochorení využíva cielená terapia. Ide o typ liečby, pri ktorej sa používajú látky, ktoré vedia priamo zacieliť (na rozdiel od chemoterapie) na špecifické proteíny a gény nádorových buniek alebo na molekuly, ktoré prispievajú k ich rastu a prežívaniu. Nie všetky nádory majú rovnaké cieľové molekuly, preto je potrebné, aby lekár určil testy, ktoré odhalia abnormálne proteíny, typické pre nádorové bunky karcinómu pľúc. Na základe výsledkov môže potom lekár pristúpiť k efektívnejšej a cielenejšej terapii. Cielená terapia zahŕňa tieto metódy:

Antiangiogénna terapia je zameraná na zastavenie tvorby nových ciev v okolí nádoru, ktoré sú potrebné na jeho rast, šírenie a výživu, a tým nádor „vyhladujú“.

Liečba cielená na genetické mutácie – liečba je efektívna na zastavenie alebo spomalenie pľúcnych nádorov, ak majú nádorové bunky rôzne génové mutácie.

Imunoterapia – využíva prirodzený obranný systém organizmu na boj proti nádorovým bunkám.

Zdroj: NIE RAKOVINE

Fakty o rakovine pľúc

 

  • Zhruba tritisíc nových prípadov ročne
  • Viac ako polovicu prípadov tvoria muži
  • Osem z desiatich prípadov spôsobuje fajčenie. Nie je to však jediná príčina, približne 352 000 nových prípadov vo svete ročne nemá žiaden súvis s fajčením.
  • Najčastejší výskyt karcinómu pľúc vo vekovej štruktúre populácie je v kategórii 55- až 80-ročných.
  • Približne každé štyri hodiny na Slovensku zomiera pacient na rakovinu pľúc.
  • Medzi rizikové faktory patria niektoré rizikové povolania v niektorých odvetviach priemyslu, kde sú pracovníci vystavení pôsobeniu karcinogénnych látok (azbest, výpary zo spaľovania), ďalej znečistené ovzdušie najmä v mestách a iné ochorenia pľúc (pľúcna forma tuberkulózy a chronická obštrukčná choroba pľúc).

(red)

Toto titulka: Shutterstock

Súvisiace články

nie rakovine

PREVENCIA   Na prvej z vybraných slovenských škôl sa v polovici júna spustil pilotný vzdelávací projekt o prevencii rakoviny pod záštit

kolonoskopia

PREVENTÍVNY ONKOLOGICKÝ SKRÍNING   Kolonoskopia je diagnostická a zároveň aj terapeutická metóda. Zisťuje sa pri nej prítomnosť poly

hepatitida

Chronické hepatitídy prebiehajú dlho bez príznakov. Mnohé z nich sú fibrogénne a prechádzajú do cirhózy pečene. Najzávažnejšou komplik

NIE RAKOVINE   Pacientska aliancia NIE RAKOVINE podporuje organizovaný skríningový onkologický program rakoviny krčka maternice, ktorý ko

onko smutok

DUŠEVNÉ ZDRAVIE Keď stratíme svojho blízkeho, prechádzame náročným procesom smútenia. Aby došlo k zdravému spracovaniu straty, je nevy

kimakova

Fajčenie je jedným z najzávažnejších celosvetových zdravotníckych problémov súčasnej doby. To vieme všetci. Azda netreba pripomínať, ž