Aké komplikácie hrozia pacientom s ochoreniami srdca ciev po prekonaní covidu?

AKO ZVLÁDAŤ COVID

Koronavírusová infekcia, s ktorou svet už rok bojuje, zanecháva dlhodobé následky aj v prípade, že nešlo o ťažko chorých pacientov, ktorí by sa museli liečiť v nemocnici. Jedným z mnohých nebezpečenstiev nového koronavírusu je jeho nepredvídateľná schopnosť podporovať tvorbu krvných zrazenín v tele, ktoré sú následne zodpovedné za pľúcnu embóliu. Štúdie o dlhodobých následkoch covidu ešte len prebiehajú, lekári však vyzývajú k opatrnosti práve pre riziko závažných komplikácií. Pacienti po prekonaní covidu mali doteraz kardiologické, pneumologické, internistické, ale aj neurologické a ďalšie závažné komplikácie. Na otázky týkajúce sa vzťahu covidu a kardiovaskulárnych komplikácií, odpovedá kardiologička MUDr. Anna Vachulová PhD. z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

Aké sú najčastejšie kardiovaskulárne komplikácie súvisiace s ochorením COVID-19?

Pri covidovej infekcii môže dôjsť k poškodeniu srdca na rôznych úrovniach. Jednak môže dôjsť k rozkolísaniu hodnôt krvného tlaku, vzniku arytmií, zápalu srdcového svalu, až k akútnemu srdcovému zlyhávaniu. Obávanou komplikáciou môže byť poškodenie koronárnych ciev trombózou, so vznikom poškodenia koronárnych tepien až infarktu myokardu. Komplikácie infekcie COVID-19 môžu mať ľudia bez známeho kardiovaskulárneho ochorenia, no môžu viesť tiež k zhoršeniu už existujúceho ochorenia srdca a ciev.

Môžu srdcové komplikácie vyvolať aj lieky používané na liečbu covidu, resp. intenzívna liečba?

Pri liečbe COVID-19 sa využíva celá škála liekov, ktoré môžu mať interakcie s užívanými liekmi pacienta, a to môže viesť k ovplyvneniu kardiovaskulárneho aparátu.

„Pri covidovej infekcii môže dôjsť k poškodeniu srdca na rôznych úrovniach. Jednak môže dôjsť k rozkolísaniu hodnôt krvného tlaku, vzniku arytmií, zápalu srdcového svalu, až k akútnemu srdcovému zlyhávaniu či trombóze, so vznikom poškodenia koronárnych tepien až infarktu myokardu.“ 

V prvej vlne pandémie sa objavili informácie, že pacienti užívajúci antihypertenzíva môžu mať ťažší priebeh ochorenia COVID-19. Mali by mať takíto pacienti dôvod na obavy?

Tieto tvrdenia sú neopodstatnené a zavádzajúce. Preto Európska kardiologická spoločnosť i Slovenská kardiologická spoločnosť vydali už v prvej vlne pandémie stanovisko o nutnosti pokračovania v liečbe antihypertenzívami. Vysadenie antihypertenzívnej liečby môže viesť k závažným, nielen kardiovaskulárnym komplikáciám. Okrem vzniku cievnej mozgovej príhody či akútneho infarktu myokardu, napríklad aj k zlyhaniu obličiek. Takýto stav vyžaduje hospitalizáciu pacienta, čo v dobe pandémie zvyšuje riziko nákazy covidom. Vo viacerých krajinách (Čína, Taliansko, Francúzsko, USA) boli publikované dáta, že ak pacienti dôsledne užívali predpísané antihypertenzíva, mali v prípade nakazenia covidom ľahší priebeh infekcie, nižšiu potrebu hospitalizácií, kratšiu dobu hospitalizácií a nižší výskyt kardiovaskulárnych komplikácií. Preto by som odkázala pacientom, aby nepočúvali neopodstatnené fámy.

Podľa istej nemeckej štúdie môže COVID-19 zanechať na srdci štrukturálne zmeny, aké sa na tomto orgáne objavujú po infarkte. Čím je to spôsobené?

 Je to v dôsledku toho, že zápal vyvolaný koronavírusom vedie k aktivácii systému zrážania krvi (tzv. prokoagulačný efekt). V dôsledku toho dôjde k poškodeniu koronárnych ciev trombózou ako pri infarkte myokardu.

 

MUDr. Anna Vachulová PhD
MUDr. Anna Vachulová PhD

Môžu sa závažné kardiovaskulárne komplikácie po prekonaní covidu objaviť aj zdravým ľuďom?

 Áno, ako som už uviedla, závažné komplikácie sa môžu vyskytnúť aj u ľudí bez známeho kardiovaskulárneho ochorenia. Avšak niektorí ľudia nemusia vedieť, že takéto ochorenie majú, napríklad majú nediagnostikovanú artériovú hypertenziu. A v priebehu infekcie alebo po infekcii covidom sa to môže prejaviť závažnejším poškodením kardiovaskulárneho systému. Preto je v dobe pandémie COVID-19 dôležité, aby ľudia nezabúdali na prevenciu a liečbu ochorení srdca a ciev.

Aký vplyv má na srdce poškodené pľúcne tkanivo?

 Sekundárne môže viesť k poškodeniu a preťaženiu srdca.

Môže neskôr dôjsť k poškodeniu srdcového svalu aj v prípade, že pacienti mali ľahký priebeh ochorenie COVID-19?

Je to menej pravdepodobné.

Dá sa už dnes predpokladať, či pacienti, ktorí koronavírusovú infekciu prekonali a objavili sa im kardiovaskulárne komplikácie, majú srdce poškodené dočasne alebo trvalo?

To treba v prípade každého pacienta posúdiť prísne individuálne. Ako som spomínala, záleží na prítomnosti a liečbe už existujúceho kardiovaskulárneho ochorenia.

Závažnou komplikáciou v súvislosti s covidom je embólia. Koľko pacientov s týmto ochorením štatisticky postihne?

Na základe metaanalýzy štúdií publikovanej v minulom roku môže byť  riziko tromboembólie až 20-percentné.

„Niekedy môžu ostať ochorenia srdca a ciev nerozpoznané a ľudia nemusia vedieť, že majú napríklad artériovú hypertenziu. A v priebehu infekcie alebo po infekcii covidom sa to môže prejaviť závažnejším poškodením kardiovaskulárneho systému. Preto je aj v čase pandémie covidu dôležité, aby ľudia nezabúdali na prevenciu a liečbu ochorení srdca a ciev.“

To, čo dnes spoločnosť veľmi potrebuje, je nádej. Mali ste od vypuknutia pandémie u nás na Slovensku aj takých pacientov, ktorých v súvislosti s COVID-19 postihli kardiovaskulárne komplikácie, no napriek tomu prežili a zotavili sa?

Áno. Máme aj takých. Preto apelujem na všetkých pacientov – dodržiavajte všetky odporúčania lekárov a užívajte predpísanú liečbu.

Môžu lieky na riedenie krvi pomôcť pacientom minimalizovať riziká súvisiace s krvnými zrazeninami?

Áno. Avšak lieky na riedenie krvi musia byť ordinované odborníkmi. Pretože takéto lieky na jednej strane minimalizujú riziko vzniku krvných zrazenín, ale na druhej strane zvyšujú riziko krvácania. Neodborné a neopodstatnené užívanie liekov na riedenie krvi môže mať za následok krvácavé komplikácie, napr. z tráviaceho traku. Liečba liekmi na riedenie krvi patrí do rúk odborníkov a riadi sa príslušnými odporúčaniami.

Môžu mať spomínané komplikácie pacienti s kardiostimulátorom?

Neexistuje dôkaz, že vírus útočí a infikuje implantované zariadenia, ako sú kardiostimulátory alebo spôsobuje infekčnú endokarditídu pacientom s ochoreniami srdcových chlopní. Avšak samozrejme platí, že každý pacient s chronickým srdcovo-cievnym ochorením má predispozíciu ťažšieho priebehu ochorenia. Napriek tomu, že títo pacienti patria do ohrozenej skupiny ľudí, nevieme vopred predpokladať a generalizovať aká bude imunitná odpoveď v prípadoch jednotlivých pacientov.

Je nástroj ako telemedicína efektívny v liečbe alebo prevencii kardiovaskulárnych komplikácií?

Telemedicína je efektívny nástroj, ktorý významne pomáha najmä počas pandémií. Mnohí lekári komunikujú s veľkým množstvom svojich pacientov práve telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu aj dnes, avšak robia to z vlastnej vôle a na úkor svojho času, pretože za takýto výkon nemajú zaplatené. Okrem toho by sme však prostredníctvom inovatívnych medicínskych technológií v kardiológii vedeli pacientov manažovať oveľa efektívnejšie. Moderné technológie nám umožňujú  oveľa jednoduchšie detegovať napríklad poruchy srdcového rytmu a zahájiť včasnú a správnu liečbu.

(red)

 

Súvisiace články

prof. MUDr. Ján Kmec, PhD.

OSOBNOSŤ   Primár Kardiocentra a prednosta Kliniky kardiológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove prof. MUDr. Ján

srdce cievy

SRDCOVO-CIEVNE CHOROBY   Prognóza pacientov po prepustení z nemocnice po prekonaní srdcového infarktu je na Slovensku významne horšia ak

nordic-walkoing-srdce

KARDIOVASKULÁRNE CHOROBY   Životne dôležitý vládca všetkých orgánov – aj tieto prívlastky patria srdcu. Anatomicky dutý svalový o

srdce ochorenia

OSOBNOSŤ  Prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti MUDr. Anna Vachulová, PhD. pracuje na Kardiologickej klinike Lekárskej fakulty

hypertenzia-ilustrak

KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA Slovenská nadácia srdca opätovne apeluje na to, aby sme nezabúdali, že hypertenzia je jedným z najvážnejších

srdcovo cievne ochorenia

SRDCOVO-CIEVNE OCHORENIA   Kardiovaskulárne ochorenia zostávajú na Slovensku podľa OECD najvýznamnejšou príčinou smrti. Ročne u nás na n