Nebezpečne vysoký tlak možno liečiť aj prerušením nervových dráh vedúcich k obličkám

SRDCOVO-CIEVNE OCHORENIA

 

Vysoký krvný tlak je jedným z hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení, ale aj úmrtí. Približne polovica osôb s hypertenziou navyše nedosahuje odporúčané hodnoty krvného tlaku a asi desať až 20 % hypertonikov má ťažkú formu ochorenia, ktorá nereaguje na farmakologickú liečbu. Okrem štandardných terapií majú pacienti na liečbu ťažkej hypertenzie dostupný aj zákrok s názvom renálna sympatiková denervácia. Prerušením časti nervov prebiehajúcich v stene obličkovej tepny sa väčšine pacientov v priebehu niekoľkých mesiacov dlhodobo zníži vysoký krvný tlaku až o 30 %.

Renálna denervácia je minimálne invazívny zákrok, ktorého cieľom je regulovať nadmernú aktivitu tzv. sympatikových nervov vedúcich medzi mozgom a obličkami, ktoré hrajú dôležitú úlohu pri regulácii krvného tlaku. O zákroku sa uvažuje v prípade pacientov, ktorí aj napriek tomu, že užívajú tri a viac liekov na zníženie krvného tlaku, majú stále vysoké hodnoty. Pacient musí mať zároveň zachovanú dobrú funkciu obličiek, s dostatočne širokými obličkovými cievami, a v minulosti nepodstúpil katetrizačné liečebné výkony a iné operácie obličiek.

Samotný zákrok sa realizuje pri plnom vedomí v lokálnej anestézii  s analgosedáciou, čo je chemické ovplyvnenie vedomia a vnímavosti pacienta k podnetom, medzi inými aj k bolesti, a trvá asi hodinu. „Výkon robíme pod röntgenovou kontrolou na katetrizačnej sále. Pacientovi s hypertenziou po lokálnom znecitlivení sa cez stehennú tepnu zavedie až k nervom v obličkových tepnách špeciálny katéter. Elektródy na konci katétra vysielajú rádiofrekvenčnú energiu, ktorou operujúci lekár postupne teplom prerušuje nervy nachádzajúce sa v stenách obličkových tepien. Prerušením týchto nervov dochádza v priebehu niekoľkých mesiacov k dlhodobému zníženiu vysokého krvného tlaku až o 30 %,“ vysvetľuje doc. MUDr. Juraj Maďarič, kardiológ a angiológ, prednosta Kliniky angiológie LF UK a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s.

 

„Keď sa rezistentnému hypertonikovi zníži alebo preruší nadmerná dodávka sympatikových nervových podnetov do obličky, vedie to k zníženiu tlaku krvi, a tým aj k spomaleniu vývoja chorobných zmien v cievnej stene, srdcovom svale, mozgu, ale aj v samotných obličkách. Prerušením týchto nervov dochádza v priebehu niekoľkých mesiacov k dlhodobému zníženiu vysokého krvného tlaku až o 30 %.“

 

Obličkové nervy a regulácia krvného tlaku

Sympatikové nervy sa významne podieľajú na regulácii hodnôt tlaku krvi. Pri poruche týchto regulačných dejov dochádza aj k nadmernej stimulácii obličiek prostredníctvom sympatikového nervového systému. Tento mechanizmus sa preukázal ako jeden z najvýznamnejších faktorov, podieľajúcich sa nielen na vzniku hypertenzie, ale najmä na dlhodobom udržiavaní vysokého tlaku krvi a následne na vzniku srdcovo-cievnych komplikácií. „Cez obličkové tepny, ktoré prekrvujú obličky, sa dajú dobre dosiahnuť sympatikové nervové vlákna, ktoré prebiehajú po povrchu obličkových tepien a ktoré obojstranne prenášajú komunikáciu medzi obličkami a mozgom. Tieto vlákna sú spoluzodpovedné za naladenie autonómneho nervového systému, ktorý sprostredkúva neuroendokrinné deje, súvisiace aj so zvýšeným krvným tlakom. Práve komunikácia medzi obličkami a mozgom je dôležitá, pretože v obličkách sa vylučujú látky, ktoré sú za zvyšovanie krvného tlaku zodpovedné. Samotný mozgom má vplyv na to, v akom strese fungujeme a aké signály pošle do obličiek, ktoré navyše vylučujú endokrinné látky. Zredukovanie tejto komunikácie môže byť veľmi účelné, no nemôžeme sa jej zbaviť úplne. Potrebujeme, aby sympatikus fungoval, aby sme boli v pohotovosti a v strehu, ale aby bol v rovnováhe s parasympatikom. Zredukovaním sympatikového nervového systému v týchto miestach môžeme bez akýchkoľvek nežiaducich účinkov – žiadne neboli ani z dlhodobého, ani z krátkodobého hľadiska popísané, ovplyvniť hodnoty krvného tlaku. Keď sa rezistentnému hypertonikovi zníži alebo preruší nadmerná dodávka sympatikových nervových podnetov do obličky, vedie to k zníženiu tlaku krvi, a tým aj k spomaleniu vývoja chorobných zmien v cievnej stene, srdcovom svale, mozgu, ale aj v samotných obličkách,“ hovorí docent Juraj Maďarič. Na otázku, či je tento výkon nezvratný, odpovedá: „Prednedávnom boli publikované výsledky pacientov po troch rokoch od zákroku, dlhodobejšie, viac ako desaťročné výsledky ešte nie sú k dispozícii. Zdá sa, že pokles krvného tlaku pretrváva aj po niekoľkých rokoch. V súčasnosti však máme k dispozícii moderné katétre, ktoré dokážu vysielať tepelnú energiu zo štyroch miest naraz a bolo dokázané, že takto aplikovaná energia je účinnejšia a aj výsledky sú lepšie.“

 

„Hypertenzia je ochorenie, s ktorým môže pacient žiť plnohodnotný život v prípade, že sa podchytí včas a pacient dodržiava lekárom stanovený liečebný režim.“

Ako sa pacientovi zmení život?

Pacienti s rezistentnou, na liečbu liekmi neodpovedajúcou hypertenziou, sú často, ale určite nielen starší pacienti s ďalšími pridruženými ochoreniami ako diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tukov, sú po infarkte, či dokonca po mozgovej príhode. „Predovšetkým prestanú mať vysoký krvný tlak okolo 180/90 ortuťového stĺpca, s čím často súvisia aj bolesti hlavy. Hlavným benefitom pre pacientov je, že majú svoj tlak pod kontrolou a nemusia mať s veľmi zvýšeného tlaku stres. Renálna denervácia je prídavnou terapiou k základnej liečbe farmakami a k zmene životného štýlu. Jej cieľom je zastabilizovať tlak a znížiť počet liekov. O tejto metóde zatiaľ vieme, že dokáže znížiť tlak. Efekt, ktorý denervácia prináša, predstavuje v prípade krvného tlaku nameraného v ambulancii pokles až o 20 mm ortuťového stĺpca. Ak tlak krvi spriemerujeme za 24 hodín, ide o zníženie o desať milimetrov ortuťového stĺpca, čo je objektívnejšie meranie. Stále sa čaká na veľké štúdie, ktoré dokážu, či sa po renálnej denervácii zníži aj úmrtnosť, počet infarktov a mozgových príhod. Z iných štúdií vieme, že pokles krvného tlaku znamená aj pokles kardiovaskulárnych komplikácií,“ uvádza docent Juraj Maďarič.

 

doc. MUDr. Juraj Maďarič, kardiológ a angiológ, prednosta Kliniky angiológie LF UK a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s.
doc. MUDr. Juraj Maďarič, kardiológ a angiológ, prednosta Kliniky angiológie LF UK a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s.

S hypertenziou možno žiť plnohodnotný život. Treba ju však podchytiť včas

Hypertenzia patrí k najčastejším kardiovaskulárnym ochoreniam – vo vyspelých krajinách postihuje až 35 % dospelých. Diagnóza hypertenzie tvorí podľa dostupných údajov 12 až 20 % výjazdov záchrannej zdravotnej služby vo väčších mestách. Preventívnymi prehliadkami sa darí odhaliť približne 40 až 50 % všetkých ochorení – kardiovaskulárnych, onkologických alebo iných odvrátiteľných ochorení. Napriek tomu ich absolvuje približne len tretina dospelej populácie. Prevencia je pritom podľa odborníkov jednoznačne najefektívnejšou a aj najlacnejšou cestou za zdravím. Zdravotné poisťovne stojí preventívna prehliadka 50-ročného pacienta maximálne 50 eur, pričom napríklad náklady za liečbu hypertonika po infarkte, operačnom výkone, hospitalizácii a následnej posthospitalizačnej starostlivosti, čo zahŕňa aj dlhodobú práceneschopnosť, sa počítajú v tisíckach eur. Hypertenzia je ochorenie, s ktorým môže pacient žiť plnohodnotný život v prípade, že sa podchytí včas a pacient dodržiava lekárom stanovený liečebný režim.

(red)

Súvisiace články

hypertenzia

KARDIOVASKULÁRNE CHOROBY   Najčastejšie srdcovo-cievne ochorenie nie je vidieť a ani cítiť. Napriek tomu vás môže pripraviť o zdravie.

hypertenzia

HYPERTENZIA   Muži nad 35 rokov si myslia, že bolesti hlavy, nespavosť a občasné bolesti na hrudníku majú zo stresu. Čo ak je za tým vy