Hypertenzia si vek nevyberá

KARDIOVASKULÁRNE CHOROBY

 

Najčastejšie srdcovo-cievne ochorenie nie je vidieť a ani cítiť. Napriek tomu vás môže pripraviť o zdravie. Hovoríme o hypertenzii, chorobe vysokého krvného tlaku ako dôsledku zužovania alebo tuhnutia ciev.

Hypertenzia alebo choroba vysokého krvného tlaku je celosvetovým problémom. Postihuje 40 až 50 % dospelých osôb vo veku nad 18 rokov. Napriek tomu približne polovica ľudí s vysokým krvným tlakom vôbec nevie o tom, že má vysoký krvný tlak, pretože v začiatkoch ochorenia nepociťujú žiadne príznaky a ťažkosti. Jediný spôsob, ako sa dozvedieť, či trpíte hypertenziou, je dať si svoj krvný tlak správne odmerať. Aby sme mali svoj vysoký krvný tlak pod kontrolou, treba ho najskôr správne diagnostikovať.

Hypertenzia sa týka dvoch až troch z piatich mužov alebo žien, pričom mužov postihuje o niečo častejšie. Ochorenie sa už stáva problémom pre mladších ľudí, dokonca dospievajúcej mládeže. Mladí ľudia bežne príznaky vysokého krvného tlaku nepoznajú, zvýšené hodnoty ignorujú a pripisujú ich stresu a iným problémom. Ak si tlak aj zmerajú a zistia vyššiu hodnotu, považujú ju za náhodu, reakciu na záťaž a stres, a neuvažujú o tom, že sa ide o ochorenie.

Vysoký TK nebolí, ale môže vziať to najcennejšie 

Prečo je sledovanie tlaku krvi také dôležité? Pri hypertenzii pôsobí vysoký tlak na vnútornú stranu tepny, čím môže dôjsť k narušeniu alebo poškodeniu tepien a tu už hrozí rozvoj tzv. aterosklerózy, čiže kôrnatenie tepien. V tom najhoršom prípade potom dochádza k prasknutiu tepny, krvácaniu – cievnej mozgovej príhode až k srdcovému infarktu. Vysoký krvný tlak negatívne vplýva najmä na srdce, mozog, cievy, obličky a taktiež oči a hypertonici majú tiež 2,5-krát vyššie riziko, že ich postihne cukrovka. Navyše, kardiovaskulárne ochorenia patria celosvetovo na prvé miesto príčin úmrtí a na na Slovensku sa srdcovocievne ochorenia podieľajú približne na 50 percentách všetkých úmrtí.

Kontrola krvného tlaku v domácom prostredí

Krvný tlak sa môže merať v ambulancii lekára, v domácom prostredí alebo pomocou 24-hodinového ambulantného monitorovania tlaku krvi. Je dôležité, aby sa krvný tlak v každom prostredí meral správnym postupom, správnou metódou, dôsledne pomocou validovaných (kontrolovaných) prístrojov. Zdravotnícky pracovník väčšinou použije elektronický automatický tlakomer, ktorého manžeta na ramene je napojená  na samotný merač. Nafúknutím manžety dôjde k stlačeniu (kompresii) ramennej tepny a potom k postupnému uvoľňovaniu tlaku. V tomto čase sa meria krvný tlak v tepne. Pri meraní je potrebné dodržiavať niekoľko jednoduchých pravidiel.

bendova
MUDr. Jana Bendová

Mali by sme pohodlne sedieť na stoličke s nohami na zemi, v tichej miestnosti, približne päť minút a pred začatím merania nekomunikovať s inými osobami. „Aspoň hodinu pred meraním nepiť alkohol, čiernu kávu, nefajčiť a nebyť tesne po príjme jedla. Nezáleží na tom, na ktorú ruku si manžetu naložíme, ale podstatné je naložiť ju tak, aby bolo vidieť lakťovú jamku – tak bude manžeta v úrovni srdca. Predlaktie je voľne položené na stole a lakeť mierne zohnutý. Počas celého merania ruku nedvíhame, dolné končatiny si opierame o zem, nestláčame brucho a nerozprávame. Mali by sme uskutočniť minimálne dve, ideálne tri merania krvného tlaku v odstupe jednej až dvoch minút. Zaznamenávame hodnotu krvného tlaku, ktorá je priemerom z posledných dvoch meraní alebo najnižšie nameranú hodnotu, zvyčajne je to tá naposledy nameraná,“ hovorí všeobecná lekárka Jana Bendová. Hypertenzia sa definuje podľa aktuálnych odporúčaní odborníkov ako systolický alebo diastolický krvný tlak, ktorý sa rovná alebo prevyšuje hodnotu 140/90 mmHg. Pre vylúčenie skrytej hypertenzie a hypertenzie bieleho plášťa sa aj v nových odporúčaniach Európskej kardiologickej spoločnosti z roku 2018 odporúča meranie tlaku mimo ambulancie v podobe 24-hodinového monitorovaného merania (holter).

Krvný tlak a hypertenzia

Krvný tlak (TK) je tlak, ktorý vyvíja krv na stany ciev. Jeho hodnota sa meria v milimetroch ortuťového stĺpca (mm Hg). Systolický tlak krvi (sTK) je najvyššia hodnota po sťahu srdca, diastolický (dTK) je naopak najnižší tlak, pri relaxácii srdcového svalu. Ideálny krvný tlak je 120/80 mm Hg. Ak hodnota krvného tlaku prekročí hodnotu 140/90 mm Hg, hovoríme o hypertenzii. Podľa výsledkov Framinghamskej štúdie sa hypertenzia rozvinie takmer všetkým ľuďom, ktorí žijú dostatočne dlho. Prečo? Steny veľkých tepien postupne tuhnú a menšie cievy sa zužujú. Vzhľadom na tieto zmeny musí srdce vynakladať viac úsilia, aby zabezpečilo obeh krvi telom. To vedie k zvýšeniu tlaku krvi.

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) patria celosvetovo na prvé miesto príčin smrti. Do roku 2015 sa očakávalo, že počet úmrtí dosiahne 20 miliónov. Hypertenzia je jedným z najdôležitejších rizikových faktorov mnohých KVO s podstatným vplyvom na chorobnosť aj úmrtnosť. Do roku 2025 sa očakáva že hypertenziou bude trpieť až 1,56 miliardy dospelých na svete, aktuálne postihuje takmer miliardu ľudí. Na Slovensku bolo v roku 2017 pre hypertenzné ochorenia sledovaných viac ako 211-tisíc pacientov, v súčasnosti je to už milión. Štúdie hovoria o tom, že až 50 percent všetkých hypertonikov nie je kontrolovaných, a teda výsledné číslo ľudí s hypertenziou na Slovensku by malo byť až dva milióny.

 

Poznáte typy hypertenzie?

 • Primárna – zvýšený TK nie je dôsledkom iného ochorenia; tvorí väčšinu prípadov.
 • Sekundárna – zvýšený TK je dôsledkom iného ochorenia.
 • „Hypertenzia bieleho plášťa“ – objavuje sa ako reakcia na stres či strach pri návšteve lekára (hodnoty TK sú zvýšené pri meraniach v ambulancii, ale v norme pri 24-hodinovom meraní).

Štádiá hypertenzie:

 

 • stupeň hypertenzie, sTK 140 – 159 a/alebo dTK 90 – 99
 • stupeň hypertenzie, sTK 160 – 179 a/alebo dTK 100 – 109
 • stupeň hypertenzie, sTK >180 a/alebo dTK >110
 • Izolovaná systolická hypertenzia, sTK >140 a dTK < 90

 

„Ideálny krvný tlak je 120/80 mm Hg. Ak nameraná hodnota dlhodobo prekračuje 140/90 mm Hg, ide o hypertenziu.“ 

 

Ako predísť vzniku hypertenzie 

Riziko vzniku hypertenzie zvyšuje veľké množstvo faktorov. Niektoré z nich nie je možné ovplyvniť:

 • Vek – zvýšené riziko hrozí po 45. roku života, v skupine pacientov nad 60 rokov má hypertenziu takmer polovica.
 • Pohlavie – všeobecne sú muži viac ohrození ako ženy.
 • Genetické predispozície – vyššie riziko majú osoby, ktorých príbuzní trpia hypertenziou alebo inými kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Mnohé rizikové faktory však ovplyvniteľné sú:

 • Nadváha a obezita – za obezitu sa pre mužov považujú hodnoty obvodu pása viac ako 102 cm a pre ženy viac ako 88 cm.
 • Zvýšený cholesterol – hladina celkového cholesterolu > 6,5 mmol/l, LDL cholesterol ˃ 4,0 mmol/l a HDL cholesterol ˂ 1,0 mmol/l (muži) a < 1,2 mmol/l (ženy).
 • Fajčenia, konzumácia alkoholu.
 • Nadmerné solenie, nevhodné zloženie stravy.
 • Životný štýl – nadmerný stres, telesná nečinnosť.

Rozvoj hypertenzie môžu urýchľovať aj mnohé iné ochorenia, napr. chronické ochorenie obličiek, diabetes mellitus 2. typu, ischemická choroba srdca, mozgovo-cievne ochorenia.

Aké sú prejavy hypertenzie? 

Vysoký krvný tlak bežne nesprevádzajú žiadne výrazné príznaky, a tak môže nepozorovane škodiť celé roky. Napriek tomu existujú určité prejavy, ktoré možno za príznaky považovať. Najmä mladí ľudia často tieto príznaky vôbec nepoznajú, zanedbávajú ich a pripisujú ich stresu alebo iným diagnózam. V počiatkoch choroby môže ísť napríklad o poruchy spánku, bolesti hlavy a hrudníka, o bezdôvodnú únavu alebo krvácanie z nosa. V prípade pokročilejšieho štádia hypertenzie ide o vážnejšie príznaky poškodenia iných orgánov, napríklad srdca, pľúc či poruchy zraku alebo obličiek. „Vysoký krvný tlak sa nevyhýba ani mladým ľuďom. Do mojej ambulancie chodia aj tridsiatnici, napríklad s tým, že ich bolí chrbtica, ale napokon zistíme, že ide o vysoký krvný tlak – jeden z takýchto pacientov mal len 28 rokov. Ženy zasa prichádzajú s bolesťami hlavy, na ktoré im nezaberajú lieky, a my zistíme, že ide o vysoký krvný tlak. Skutočne sa dokáže prejaviť rôznymi spôsobmi, ale najzákernejšie je, ak sa neprejaví vôbec. Preto je dôležité poznať jeho hodnoty,“ hovorí všeobecná lekárka Jana Bendová

Riziká neliečenia 

Pri hypertenzii musí srdce pacienta vynakladať viac úsilia, aby zabezpečilo prísun kyslíku a živín do celého tela. Bez správnej a  systematickej liečby sa hodnoty tlaku krvi neupravia samé od seba, práve naopak, stúpajú. Časom tento stav spôsobuje funkčné zmeny na srdci a cievach, čo zapríčiňuje ďalšie problémy aj v iných orgánových sústavách:

Poškodenia mozgu – krvácanie do mozgu alebo ischemická cievna mozgová príhoda.

Ochorenia srdca – koronárna choroba srdca, srdcový infarkt.

Zlyhanie obličiek – spôsobené hypertenznou nefrosklerózou.

Poškodenie až strata zraku.

Ateroskleróza.

Ľudia s hypertenziou majú až dva a polkrát vyššie riziko rozvoja cukrovky.

Z dlhodobých výskumov vyplýva, že zníženie systolického tlaku o 10 mm Hg a diastolického o 5 mm Hg znižuje riziko mozgovej mŕtvice o 36 %, riziko srdcového zlyhania o 38 %, úmrtnosti na kardiovaskulárne príčiny o 16 % a riziko celkovej úmrtnosti o 10 %.

Nefarmakologická liečba 

Pre účinné dosahovanie kontroly hypertenzie je potrebné, aby pacient okrem predpísanej liečby zmenil aj svoju životosprávu. Najdôležitejšie sú zmena stravovania a zvýšenie fyzickej aktivity.

Strava

 • zníženie príjmu soli (je vhodné obmedziť príjem kuchynskej soli na menej ako jednu kávovú lyžičku denne),
 • obmedzenie príjmu mastných a vyprážaných jedál (rýchle občerstvenia, zemiakové lupienky, hranolčeky, údeniny a pod.),
 • zvýšenie príjmu ovocia a zeleniny,
 • abstinencia alkoholu.

Životný štýl

 

 • pravidelné fyzické cvičenie – aspoň 30 minút aktivity ako beh, cyklistika, plávanie, ale aj iné športy štyri až päťkrát týždenne majú pozitívny prínos pre pacientov s vysokým krvným tlakom vďaku zníženiu telesnej hmotnosti, ale aj spomaleniu srdcovej frekvencie,
 • chudnutie – zníženie hmotnosti o 8 kg prináša zníženie systolického tlaku o 8,5 mm Hg a diastolického o 6,5 mm Hg,
 • vyhýbanie sa stresovým situáciám – počas stresu telo vyplavuje do krvného obehu adrenalín, ktorý spôsobuje zrýchlenie srdcovej frekvencie, zúženie ciev a zvýšenie krvného tlaku,
 • nefajčenie,
 • pravidelné meranie krvného tlaku a komunikácia s ošetrujúcim lekárom.
Goncalvesova
doc. MUDr. Eva Gonçcalvesová, CSc., FESC., primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

Číselný kód zdravého života je 0/30/120/80/5/90/85

Že neviete, čo tieto číslice znamenajú? Je v nich ukrytý dlhý život v zdraví, za predpokladu, že vyjadrené číslené hodnoty budete dodržiavať. Nula cigariet, 30 minút aktívneho pohybu denne, ideálny krvný tlak 120/80, cholesterol pod 5 mmol/l a ideálny obvod pása pre mužov do 94 cm a pre ženy do 80.

„Dá sa pochopiť, že dodržiavať zásady zdravého životného štýlu nie je vždy jednoduché. Človek aj začne a možno vydrží dva týždne. Dôležité však je hýbať sa pravidelne, zaužívať si istú rutinu. Vystúpiť z električky o dve zastávky skôr, nepoužívať výťah, stačí aj 30 minút rýchlej chôdze denne,“  hovorí doc. MUDr. Eva Gonçcalvesová, CSc., FESC., primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

Farmakologická liečba

Liečba pomocou liekov na znižovanie krvného tlaku sa rozlišuje podľa mechanizmu účinku jednotlivých liečiv, ale aj podľa toho či pacient užíva iba jednu alebo viacero účinných látok súčasne. Iba jedno liečivo na kontrolu hypertenzie väčšinou nestačí. Preto sa podľa odporúčaní Európskej spoločnosti pre kardiológiu a Európskej spoločnosti pre hypertenziu (ESC a ESH) z roku 2018 odporúča liečba fixnou dvoj- alebo trojkombináciou.

Monoterapia

Užívanie jedného liečiva (monoterapia) umožňuje dosiahnuť cieľové hodnoty tlaku len obmedzenému počtu pacientov; touto liečbou dosahuje úspech len 20 až 40 % z nich. Preto sa užívanie jednej účinnej látky odporúča len pre úzku skupinu pacientov s nízkym kardiovaskulárnym rizikom, alebo vo veľmi vysokom veku.

Kombinovaná liečba

 

Až 50 % pacientov je nekontrolovaných

Hypertenzia nie je ochorenie, ktoré sa dá úplne vyliečiť, dá sa len kontrolovať. Treba si uvedomiť že liečba tohto ochorenia je dlhodobá, väčšinou celoživotná. Keď pacient dosiahne vďaka liečbe úpravu hodnôt krvného tlaku na cieľové hodnoty, je to znak účinnosti liečby, ale v žiadnom prípade to neznamená, že by sa mal prestať liečiť. Ak prestane užívať svoje lieky, jeho tlak sa vráti na pôvodné hodnoty, prípadne stúpne ešte viac. Aj jednorazové vynechanie dávky môže spôsobiť veľké výkyvy v tlaku, vedúce ku komplikáciám.

Dodržiavanie liečby, odborne adherencia, je veľmi dôležitým faktorom v liečbe hypertenzie. Nízka adherencia prináša negatívne zdravotné dôsledky, ako je napríklad zlyhanie liečby, zvýšený počet hospitalizácií, čo celosvetovo predstavuje ročné výdavky viac než sto miliárd dolárov. Naopak, poctivý prístup k liečbe znižuje riziko úmrtí zo všetkých príčin o viac než 40 %.

Na Slovensku je hypertenzia, spolu s inými kardiovaskulárnymi ochoreniami dlhodobo dôvodom najväčšieho počtu hospitalizácií (viac ako 15 %) a úmrtí (viac ako 48 %). Oreto je nedodržiavanie liečby veľmi nebezpečné a môže mať aj najvážnejšie dôsledky.

Viac informácií nájdete aj na stránke OZ Únia pre zdravšie srdce

https://www.presrdce.eu/

 

Súvisiace články

hypertenzia

HYPERTENZIA   Muži nad 35 rokov si myslia, že bolesti hlavy, nespavosť a občasné bolesti na hrudníku majú zo stresu. Čo ak je za tým vy

vysoky-krvny-tlak

SRDCOVO-CIEVNE OCHORENIA   Vysoký krvný tlak je jedným z hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení, ale aj úmrtí. Pribli