Málo známa spasticita už nemusí imobilizovať pacienta po mozgovej porážke

NÁHLA CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA

 

Ľudia postihnutí cievnou mozgovou príhodou zriedkavo zomierajú práve na mozgovú príhodu. Pacienti, ktorí zostanú ochrnutí, sú najčastejšie na živote ohrození zápalom pľúc alebo majú preležaniny, ktoré spôsobila imobilita. Málo známym následkom cievnej mozgovej príhody je spasticia. Dobrou správou je, že sa dá rozhýbať aj liečiť.

 

Po prekonaní mozgovej porážky – náhlej cievnej mozgovej príhody (NCMP) pacient často zostane s nehybnou končatinou, rukou alebo nohou, rečovo postihnutý, alebo ležiaci na lôžku. Zrazu prestáva byť samostatný, je odkázaný na pomoc okolia a nezriedka do jeho života vstupuje depresia z pocitu, že takýto život už nemá východisko. Niekedy je ťažké hľadať ďalšie informácie, ktoré pomôžu posunúť sa ďalej aj napriek vážnej diagnóze. Na Slovensku vďaka aktivite primárov neurológií univerzitných nemocníc, ľuďom, ktorí prekonali mozgovú príhodu a bojujú s jej následkami pomáha webstránka Život v pohybe.

VEĽMI ČASTÉ NÁSLEDKY CMP

Ochrnutie nohy, ruky, polovice tela, alebo svalová stuhnutosť – spasticita sú veľmi časté následky NCMP. Len niektorí pacienti sa vracajú do života bez akéhokoľvek postihnutia. Následky závisia od konečného rozsahu a lokalizácie postihnutého mozgového tkaniva. Okrem ochrnutia a spasticity patria medzi časté následky mozgovej príhody poruchy reči v zmysle zlej výslovnosti, poruchy schopnosti vyjadriť sa či porozumieť, zmeny psychiky, depresia, demencia či epilepsia, ale i pomočovanie a únik stolice. Ochrnutie alebo neobratnosť ruky či nohy sa dajú do istej miery ovplyvniť rehabilitáciou, avšak so spasticitou je to ťažšie. Časti pacientov sa v priebehu týždňov v postihnutých končatinách zvýši svalové napätie a končatiny „stuhnú“. Takýto stav zhoršuje pohyb, hygienu, bráni rehabilitácii, a neraz býva sprevádzaný bolesťami. Prvé príznaky spasticity možno očakávať v prvých ôsmich týždňoch po prekonaní NCMP. Pacientom sa odporúča sledovať prejavy stuhnutosti svalov v postihnutých končatinách a informovať o nich svojho ošetrujúceho lekára alebo neurológa. Našťastie, dnes už vieme v takýchto prípadoch účinne pomôcť vďaka aplikácii botulotoxínu. Táto liečba je rýchla, bezpečná a najmä šitá pacientovi „na mieru“. Spolu s rehabilitáciou dokáže pacientovi výrazne pomôcť. O možnostiach liečby spasticity sa informujte u neurológa alebo fyzioterapeuta.

VČASNÉ ODHALENIE SPASTICITY VÝZNAMNE UĽAHČUJE LIEČBU A ZLEPŠUJE PROGNÓZU

Keďže po mozgovej porážke sa spasticita objaví až časom, pacient už nemusí byť v nemocnici. Lekár zmenu nevidí a mnoho ľudí si pomyslí, že je to jav, s ktorým sa treba zmieriť. Nie je to však pravda. Včasné odhalenie spasticity významne uľahčuje liečbu a zlepšuje prognózu. Veľmi dôležitú úlohu zohrávajú rodina a okolie pacienta. Keďže pacient často podlieha apatii a psychickým následkom ochorenia, zostáva na jeho blízkych, aby sa neuspokojili s daným stavom.

Kedysi sa spasticita po porážke považovala za nemenný stav, s ktorým sa už veľa urobiť nedá. Práve preto sa aj v minulosti kládol veľký dôraz na jej predchádzanie – zdôrazňoval sa význam včasnej a dôslednej rehabilitácie, ktorá nemala len zlepšovať hybnosť končatín, ale mala byť aj prevenciou rozvoja spasticity. Avšak keď pacienti odídu z nemocnice domov, mnohí začnú rehabilitáciu zanedbávať.

„Spasticita pretrváva aj niekoľko mesiacov, takže svaly začnú degenerovať, meniť sa na tuhé väzivo a táto zmena je nevratná. Končatina ostane stuhnutá a tento stav sa väčšinou spája s bolesťami.“

Čo je to spasticita?

Spasticita je neprirodzené zvýšenie svalového napätia sprevádzané bolestivými kŕčmi. Končatiny sa dostávajú do neprirodzeného postavenia a polohy, čo znemožňuje vykonávať normálne pohyby. Že sa spasticita začne rozvíjať, si možno všimnúť pri pasívnom naťahovaní svalu končatiny, napr. pri obliekaní alebo pri snahe otvoriť dlaň či vystrieť ruku. Nejde to, lebo svaly sú neprirodzene napnuté. Dôležité je uvedomiť si, že spasticita sa neprejavuje bezprostredne po prekonaní cievnej mozgovej príhody, ale vyvíja sa postupne, nebadane.

Spasticita môže byť zdrojom silných a nepríjemných bolestí. Negatívne ovplyvňuje všetky denné aktivity, lebo narušuje hybnosť, sebaobsluhu, obmedzuje pacienta napr. aj v obliekaní. Zhoršuje fyzickú zdatnosť a môže viesť k preležaninám a svalovým kontraktúram, spôsobeným skrátením svalu a jeho väzivovou premenou. Silné bolesti majú negatívny vplyv aj na spánok. Spasticita dolnej alebo hornej končatiny po mozgovej porážke je problém, s ktorým sa stretne až 80 percent pacientov po prekonaní náhlej cievnej mozgovej príhody. Mnohí pacienti sa v dôsledku neinformovanosti a ignorovania spasticity dostávajú do stavu, kedy sa im zintenzívňujú bolesti a zvyšuje sa napätie vo svaloch, a následne dochádza k degenerácii svalov na tuhé väzivo, čo pacienta invalidizuje.

Ľudia postihnutí mozgovou porážkou, ani ich rodiny nie sú dostatočne informovaní, a tak zostávajú ležať v rehabilitačných ústavoch a v domoch sociálnych služieb bez pokusu o znovunadobudnutie hybnosti, bez nádeje na život v pohybe. Málo sa vie aj to, že s liečbou treba začať do roka od prekonania náhlej cievnej mozgovej príhody, pretože neskôr ju už zdravotné poisťovne nehradia.

ANTISPASTICKÉ POLOHOVANIE AKO PREVENCIA

Prevenciou môže byť správne „antispastické“ polohovanie s použitím protetických pomôcok, ako sú ortézy a polohovacie dlahy. Relaxácia spastických svalov prostredníctvom stimulovania opačných svalov, ako sú spastické svaly. Napríklad šúchaním loptičkou, štipkaním, kefkovaním (na hornej končatine stimulujeme chrbtovú stranu ruky a predlaktia, na dolnej končatine chrbát nohy a prednú plochu predkolenia).

SPOZORNITE, ak ste si všimli zvýšený odpor svalov končatiny alebo bolestivosť svalov, alebo neprirodzenú polohu končatiny.  V takom prípade sa odporúča návšteva neurológa v špecializovaných centrách, kde pacientovi ponúknu adekvátnu liečbu.

Na otázky súvisiace so spasticitou po NCMP a jej liečbou odpovedá MUDr. Oto Petrík, MPH, primár Neurologického oddelenia Nemocnice Galata.

FOTO: Martin Havran/SITA

Kedy sa pacientovi po porážke objavia stuhnutosť končatín a spasticita?

Tento problém sa prejaví niekoľko dní až týždňov po prekonaní mozgovej porážky. Ťažkosti sa vyvíjajú postupne, aj niekoľko týždňov, a potom sa stav stabilizuje. Niektorí ľudia pritom majú už od začiatku vysoký svalový tonus – spasticitu. Častejšie sa však stretávame s prípadmi, kedy je zo začiatku svalový tonus v končatine nízky – ruka je ochabnutá, oslabená a v priebehu pár dní sa to preklopí. O tomto postupnom vývoji spasticity ľudia nevedia, myslia si že človek jednoducho „zostal ochrnutý“. Je to jeden z dôvodov, prečo tento problém včas nekonzultujú so svojím lekárom, hoci by sa dalo pomôcť spasticitu odbúrať a následne končatinu aj „rozhýbať“.

Čo si pod pojmom spasticita máme predstaviť?

Ostanem pri príklade spasticity po prekonaní mozgovej porážky: pacient najprv cíti, že niektorá končatina (spravidla ruka aj noha na jednej strane tela), mu po porážke ostala akoby handrová, nedokáže ňou hýbať. Postupom času sa v nej samovoľne zvyšuje svalové napätie, napríklad ruka sa začne postupne ohýbať smerom k telu. Lakeť aj zápästie sú ohnuté, prsty sa začnú akoby zatvárať do dlane. Pri snahe pacientovi dlaň roztvoriť cítime, že svaly kladú odpor, hoci pacient nedokáže hybnosť ruky vedome ovládať. Na dolnej končatine sa často stáva, že sa naopak naťahuje – noha je vystretá v kolene aj členku, akoby pacient stál na špičke. V prípade ruky vnímame spasticitu ako nepriaznivú, lebo pacientovi zhoršuje pohyb, ťažšie sa oblieka, nehovoriac o hygiene a bolestiach, ktoré s neustálym napätím vo svaloch súvisia. Mnohí si myslia, že je to jav, s ktorým sa treba zmieriť. Spasticitu skutočne ľudia bežne a mylne považujú za následok mozgovej porážky. Žiaľ, platí to nielen o pacientoch, ale aj niektorých lekároch.

Čo všetko s liečbou spasticity súvisí?

Základom je zabrániť jej vzniku. Väčšinou to nejde úplne, no stav možno zmierňovať. Predovšetkým, s rehabilitáciou treba začať veľmi skoro, už v čase ochabnutia. Spasticitu zhoršujú aj ďalšie komplikácie – bolesti, dekubity, jednoducho všetko, čo je nepríjemné, iritujúce a zabraňuje v pohybe a cvičení.

Ak pacient prekonal vážnejšiu náhlu cievnu mozgovú príhodu, treba zabezpečiť všetko, aby nedostal dekubity, vrátane polohovania končatín, aby neostali v strnulej polohe. Ak je spasticita výrazná, možno ju zmierňovať tabletkami. Toto riešenie má však nevýhodu v tom, že tabletky fungujú systémovo. Napätie sa zníži v celom tele, nielen vo svaloch, ktoré sú postihnuté spasticitou. A ako to už býva, čím je liek účinnejší, tým výraznejšie sa prejaví nejaký vedľajší účinok. Časť pacientov to pociťuje nepriaznivo, pretože sa cítia unavení, slabí. Ak však spasticita nepostihla celé telo, ale je lokalizovaná na niektoré svaly, na jej riešenie možno použiť botulotoxín. Táto látka sa lokálne aplikuje len do postihnutých svalov. Vyhneme sa tak nežiaducim účinkom a môžeme cielene ošetriť len sval, ktorý potrebujeme.

PREKONAL SOM MOZGOVÚ PORÁŽKU. AKO ĎALEJ?

Posolstvom portálu www.zivotvpohybe.sk je povzbudiť pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode a ich rodiny, aby nezostávali sami, hľadali a najmä využívali riešenia, ktoré má náš zdravotný systém a možno o nich nevedia. Po prekonaní NCMP často pacient zostane s nehybnou končatinou (rukou alebo nohou) ako ležiaci na lôžku. Portál Život v pohybe prináša pacientom a ich rodinám povzbudenie a informácie o tom, čo je dôležité vedieť: napríklad aj to, že pacienta treba hneď od začiatku polohovať, ihneď začať rehabilitovať a prostredníctvom neurologickej liečby zabezpečiť, aby sa končatiny zbavili spasticity. Aby pacient dostal šancu na samostatný život v pohybe.

Pacienti a ich blízki sa tu dozvedia informácie o možnostiach liečby následkov CMP, o rehabilitácii pohybového aparátu, o liečbe spasticity končatín, o psychologickej i logopedickej pomoci, ale aj o vhodnom prístupe rodiny a ďalších možných medicínskych intervenciách. Portál prináša aj odpovede na niektoré nasledujúce otázky:

 Môžem sa vrátiť do zamestnania? Môžem sa fyzicky namáhať?

Po NCMP je potrebné správne zhodnotiť svoje telesné a duševné schopnosti. Rizikové pracoviská nie sú vhodné. Fyzická aktivita primeraná závažnosti postihnutia je bezpečná a aj potrebná! Vždy zvažujte svoje fyzické možnosti a najmä v teplých dňoch prijímajte dostatok tekutín. Porozprávajte sa o vašej práci aj s vaším lekárom.

Ovplyvňuje NCMP myslenie, emocionalitu, koncentráciu, pozornosť a môže spôsobovať povahové zmeny?

Áno, NCMP spôsobuje aj psychické, povahové zmeny, poruchy sústredenia, pamäte, niekedy reči a myslenia. Pomerne časté sú depresívne nálady, pocity strachu a odcudzenia. Intenzita týchto ťažkostí môže byť rôzna, od miernych, až po intenzívnejšie. V každom prípade je dobré, aby ste sa o svojich pocitoch a zmenách, ktoré prežívate, porozprávali s ošetrujúcim lekárom, psychológom, alebo s ľuďmi, ktorí sú vám blízki a ktorým dôverujete. Tolerantný a citlivý prístup okolia často pomôže ťažkosti prekonať. Závažnejšie psychické poruchy znemožňujú rehabilitáciu, zaťažujú rodinu postihnutého a vyžadujú liečbu.

Je NCMP dedičná?

NCMP okrem niektorých zriedkavých prípadov nie je dedičná. V rámci rodiny sa však môže dediť náchylnosť na ochorenia, čo riziko príhody zvyšuje. Medzi tieto ochorenia patria najmä cukrovka, vysoký krvný tlak a zvýšený cholesterol. Správnou životosprávou a pravidelnými lekárskymi prehliadkami možno aj v takomto prípade NCMP predísť.

Nie je porážka ako porážka!

Náhla cievna mozgová príhoda nie je jedno „ochorenie“, ale niekoľko rozdielnych chorobných stavov. Najčastejšie, približne v 80% prípadov, sa stretávame s mozgovým infarktom – ischemickou NCMP, ktorý vznikne pri nedokrvení určitej časti mozgu. Zvyšných 20 % prípadov tvoria mozgové krvácania a niektoré zriedkavé typy NCMP. Zatiaľ čo príznaky či rehabilitácia pri rôznych typoch NCMP môžu byť rovnaké, liečba a prevencia sú rozdielne.

Ťažkosti s prehĺtaním a jedením

Časť pacientov má po NCMP ťažkosti s príjmom potravy a tekutín. Tieto problémy sú najvýraznejšie v akútnom štádiu a zväčša sa samovoľne upravia. Pomôže vhodná, polotuhá úprava potravy, jedenie v sede, dostatok tekutín na zapíjanie a trpezlivosť. Výrazné problémy sú dôvodom na zavedenie nasogastrickej sondy, pomocou ktorej sa pacientovi podáva strava priamo do žalúdka.

Pomočovanie, únik moču, stolice

Jedným z následkov NCMP býva neschopnosť ovládať vylučovanie moču a stolice. Väčšina pacientov získa opäť kontrolu nad vylučovaním v priebehu niekoľkých týždňov. Pretrvávajúce problémy možno liečiť, alebo treba používať pomôcky – plienky, vložky, kondómový urinál.

Riziko recidívy zníži prevencia CMP

Niektorí pacienti po NCMP sa vrátia do normálneho stavu s minimálnou nemotornosťou alebo poruchami správania. Závisí to od postihnutia mozgu, aká závažná bola CMP.

Keďže riziko recidívy NCMP je vysoké, aj význam prevencie je veľmi dôležitý. Spočíva v užívaní liekov, úprave životného štýlu, pravidelných lekárskych kontrolách a v ovplyvnení rizikových faktorov. Potrebnými opatreniami sú predovšetkým zdravé stravovanie (s nízkym obsahom soli a živočíšnych tukov), vyhýbanie sa fajčeniu, úprava krvného tlaku, zníženie nadmernej hmotnosti, zvýšenie aktívneho pohybu, ale aj správne užívanie predpísaných liekov.

Pacienti po NCMP majú nárok na rôzne formy pomoci. Veda o nich?

 Zdravotné pomôcky, ako sú barle, chodítko, ortopedická obuv, príspevky na dopravu, na prestavbu bytu na bezbariérový, opatrovanie a pod., ale aj na hygienické potreby, ako sú plienky, vložky a pod. Podľa stupňa postihnutia majú pacienti po NCMP nárok aj na invalidný dôchodok či kúpeľnú liečbu.

Podrobné informácie možno získať v zdravotnej poisťovni a na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac na www.zivotvpohybe.sk

 

 

Foto na titulke: Shutterstock

 

Súvisiace články