Pozitívna motivácia a nádej pri liečbe návykových chorôb

DUŠEVNÉ ZDRAVIE

 

Nádej zlepšuje výsledky liečby celého radu zdravotných problémov vrátane problémov duševného zdravia, zmierňuje depresívne príznaky, uľahčuje liečbu bolesti a zlepšuje kvalitu života. Pri návykových chorobách nádej uľahčuje prechod zo štádia váhania do štádia, v ktorom sa pacient rozhodol pre pozitívnu zmenu. Liečba návykových chorôb má byť dlhodobá a kontinuálna, a preto si vyžaduje dobrú spoluprácu pacienta. Nádej zlepšuje spoluprácu a motivuje k dlhodobému zotaveniu.

Ako podporiť nádej pri liečbe návykových chorôb

Za kľúčové sa považujú stretnutia s dlhodobými abstinentmi, napríklad v rámci stretnutí Anonymných alkoholikov, v liečebnej skupine a v socioterapeutickom klube. Posilnenie nádeje nie je jediným dôvodom, prečo sú tieto aktivity užitočné. Okrem iného zahŕňajú sociálne učenie a podporu od ľudí v podobnej situácii. Účasť v svojpomocných organizáciách tiež dáva pocit užitočnosti, zvyšuje sebaúctu a pomáha zlepšovať sieť sociálnych vzťahov.

Terapeut môže sprostredkovať skúsenosti úspešne liečených závislých a rozprávať príbeh nemenovaného abstinenta, ktorý bol v podobnej situácii ako pacient a svoju situáciu zvládol dobre.

Nádej úzko súvisí so stanovovaním a dosahovaním cieľov. Nezdravé sú oba extrémy – rovnako rezignácia, ako aj nedostatok realizmu a stanovenie prehnaných cieľov. Veľké ciele treba rozdeliť na čiastkové kroky a realizovať ich postupne. Zároveň si treba zachovať triezvosť, starať sa o svoje zdravie a dostatočne odpočívať. Takýto prístup zmierňuje depresívnu symptomatológiu závislých a pravdepodobne uľahčuje abstinenciu. Nápomocná je aj flexibilita pri výbere a dosahovaní cieľov, ktorá zohľadňuje vlastné meniace sa schopnosti, ako aj zmeny situácie.

Pri posilňovaní sebadôvery a nádeje možno vyzdvihnúť pacientove minulé úspechy, schopnosti, inteligenciu atď. Je tiež užitočné zamerať sa na dobré možnosti, ktoré pacient má.

Osvedčilo sa požiadať pacienta, aby predniesol prednášku na vhodnú tému pre ostatných pacientov. Kuchár môže napríklad hovoriť o tom, ako pripravil lacnú a zdravú večeru. To je v súlade so zásadami terapeutickej komunity, ktoré zahŕňajú aktívnu účasť na vlastnej liečbe a liečbe iných.

Smiech a humor patria medzi príjemné spôsoby, ako sa uvoľniť, relaxovať, upokojiť a posilniť nádej. Využitie humoru si však vyžaduje takt zo strany terapeuta.

Nádej je ovplyvnená neverbálnou komunikáciou terapeuta. Pacient môže napríklad vnímať pochmúrny výraz zdravotníckeho pracovníka ako nepriaznivú prognózu a naopak, úsmev ako prejav dôvery, čo podporuje nádej.

Motiváciu k triezvosti a nádej zvyšujú aj malé radosti a zdravé, príjemné formy aktívneho oddychu. Patria sem relaxačné techniky, joga, čchi-kung, turistika a iné formy fyzickej aktivity.

Sociálna podpora okolia je dôležitým faktorom, ktorý zvyšuje nádej. Návyková choroba často narúša sieť sociálnych vzťahov. Obzvlášť sociálne izolovaným pacientom sa preto odporúča intenzívna spolupráca so svojpomocnou organizáciou, ako sú Anonymní alkoholici alebo socioterapeutický klub.

Zvládnutie príslušných zručností vrátane sociálnych tiež posilňuje nádej a sebadôveru.

Pre niektorých pacientov je zdrojom nádeje aj duchovná sféra a niekedy sa v tejto súvislosti hovorí o „transcendentálnej nádeji“.

Nádej uľahčuje dlhodobú spoluprácu, ktorá je potrebná pri liečbe návykových chorôb.

Viac na www.drnespor.eu, www.youtube.com/drnespor

Autor: MUDr. Karel Nešpor, CSc.

 

Foto na titulke: Shutterstock

 

Súvisiace články