Zdravé emócie, zdravé návyky prispievajú k lepšej kvalite života

 PSYCHOLÓGIA

Súvislosť medzi zdravými emóciami a zdravými návykmi je zjavná. Nezdravé návyky a rôzne formy návykového správania zvyšujú riziko mnohých ochorení. Veľká časť populácie trpí nadváhou, fajčí tabak a zneužíva alkohol. To je určite jeden z faktorov, ktorý v Česku aj na Slovensku prispel okrem iného k vysokému počtu ochorení COVID-19.

Opakom nezdravých návykov sú zdravé návyky, slovami jedného nášho bývalého pacienta „dobrozvyky“. Pri ich vytváraní sa pozitívne uplatňujú zdravé emócie. K takým patrí napr. láskavosť, vďačnosť alebo pokojná radosť. Barbara Fredricksonová v knihe Love 2.0, vydanej v New Yorku v roku 2013, formulovala teóriu „rozšíriť a stavať“. Zdravé emócie podľa nej rozširujú vnímanie a uľahčujú spracovanie informácií. Na tom potom môže jedinec stavať a byť zdravší a úspešnejší. Novšie hovorí táto autorka a jej spolupracovníci o „teórii vzostupnej špirály“. Zdravé návyky sa ľahšie upevnia, ak sa v priebehu ich vytvárania objavujú zdravé emócie. Pozitívna zmena je potom sama o sebe zdrojom zdravých emócií, napr. pocitu uspokojenia. Uvedené tvrdenie dokladá Fredricksonová aj experimentálne. Osoby, ktoré praktizovali Meditáciu milujúcej láskavosti – láskyplného, priateľského prístupu k sebe a druhým, vykazovali vyššiu mieru fyzickej aktivity a mali vyššiu spotrebu zeleniny a ovocia. Pri meditácii milujúcej láskavosti (loving kindness meditation, alebo metta) si hovoríme v duchu slová, ktoré prebúdzajú a podporujú láskavú stránku v nás, čo prispieva k celkovému pocitu šťastia a pohody.

Niektoré konkrétne možnosti

Spôsobmi, ako navodzovať zdravé emócie, sme sa podrobnejšie zaoberali v knihe Jak být milejší . Emóciám by mal venovať veľkú pozornosť každý z nás. Podstatným spôsobom totiž ovplyvňujú kvalitu života, zdravie a schopnosť správne uvažovať. Pôvabnou krajinou zdravých emócií sprevádza v knihe Jasoň (chce mať vo všetkom jasno). Zdravé emócie vznikajú za priaznivých okolností ľahko, napr. v spoločnosti sympatických ľudí, v krásnej prírode alebo pri počúvaní melodickej hudby. Ak podobné situácie a prostredia vyhľadávate, už to je vlastne spôsob, ako si pozitívne emócie navodiť. Nie je to však jediná možnosť. Väčšinu času nemôžete byť v prírode, počúvať barokových majstrov a byť v úžasnej spoločnosti. Napriek tomu je možné, aby ste sa cítil dobre. Táto kniha vám to uľahčí! Tu len stručne spomenieme niektoré možnosti.

Zdravé emócie a svojpomocné organizácie: Pre úspešnú liečbu závislosti od alkoholu a iných látok býva kľúčové dlhodobé doliečovanie. Niekedy hovorím, že doliečovanie nie je bábkové divadlo, aby sa muselo páčiť. Ak sa však napr. na stretnutiach Anonymných alkoholikov vytvorí atmosféra vzájomného pochopenia, rešpektu a ochoty pomáhať si, zvýši sa tak motivácia k pokračujúcej spolupráci s touto organizáciou.

Meditácia milujúci láskavosti: Ako uvádzam vyššie, Fredricksonová používala k navodzovaniu zdravých emócií tradičnú techniku ​​“meditácie milujúcej láskavosti“. Existuje v mnohých variantoch, niektoré z nich sú voľne vo forme audionahrávok na webe drnespor.eu.

Smiech a úsmev: Smiech patrí k vrodeným spôsobom, ako sa uvoľniť a upokojiť a s jeho pomocou možno navodiť i zdravé emócie. Na rozdiel od toho, ako sa domnievajú laici, nebýva najčastejším dôvodom smiechu humor, ale bežné spoločenské kontakty. Smiech a najmä vľúdny a láskavý úsmev k práci lekára alebo zdravotnej sestry patria. Ch. Lin, ktorý vyučuje v USA tradičné čínske cvičenia, odporúča na začiatku cvičenia a v jeho priebehu usmievať sa. Domnievame sa, že táto rada je vhodná aj pri kondičnej chôdzi alebo behu.

Napodobniť prejavy zdravých emócií vrátane správania: Väzba medzi zdravými emóciami a správaním je obojstranná, napr. láskavosť zvyšuje pravdepodobnosť láskavého správania a láskavé správanie môže posilniť alebo vyvolať pocit láskavosti.

Denník: Zdravé emócie a zdravé návyky posilňuje aj písanie denníka, kam si jedinec zapisuje, výskyt zdravých emócií a to, čo urobil pre svoje zdravie.

Ďalšie možnosti, ako navodzovať zdravé emócie: Patrí sem okrem iného nácvik vo fantázii, rozpoznávanie zdravých emócií v okolí, vhodné rituály alebo si večer pripomenúť zdravé emócie uplynulého dňa.

Zdravé emócie a zdravotníci

Zdravé emócie navodzujú pocit pokoja a uvoľnenia. To je dôležité pre pacientov, ale aj ako prevencia profesionálneho stresu. Platí to aj v psychicky veľmi náročných odboroch, ako je napríklad paliatívna starostlivosť.

Autor: MUDr. Karel Nešpor, CSc.