Inovácie v zdravotníctve

Pacientska komunita vytvorila odporúčania, aby pacienti aj naďalej profitovali z digitálnej komunikácie v postpandemickom svete. Priniesla pandémia koronavírusu aj inovácie pre pacientov, zmenila zdravotnícky systém? Začali pacientske organizácie viac využívať pri komunikácii digitálne riešenia? A ako riešiť kľúčové problémy, ktorým tento spôsob komunikácie čelí? Aj tieto odpovede hľadali účastníci Európskeho samitu o inováciách pre pacientov 2020. Na virtuálnu konferenciu sa zaregistrovalo približne 300 zástupcov rôznych pacientskych organizácií z celej Európy, z ktorých necelú tridsiatku tvorili aj členovia pacientskych organizácií zo Slovenska.

Tohtoročný program Európskeho samitu o inováciách pre pacientov, ktorý sa niesol v duchu nanajvýš aktuálnej témy, pozostával z dvoch kratších webinárov a celodennej online konferencie. Priniesol príbehy z času korony, diskusiu, ako umelá inteligencia či digitálne riešenia počas obdobia pandémie pomáhali pacientom, ako aj samotným pacientskym organizáciám. Cieľom konferencie však nebolo len podeliť sa o skúsenosti a poznatky naprieč pacientskymi organizáciami. Rovnako ním bolo aj nájdenie zhody, čo boli najväčšie prínosy a výzvy tohto obdobia, a tiež pripraviť odporúčania, ktoré umožnia, že pacienti budú z digitálneho zapojenia ďalej profitovať. Pacienti tak hlasovali o najväčších pozitívach a negatívach digitálnej komunikácie i o tom, čo je potrebné ponechať a ktoré aspekty by sa mali zmeniť.

Najväčším prínosom je virtuálny prístup

Účastníci rozhodli, že najväčším prínosom sa stal virtuálny prístup ku konzultáciám a službám zdravotníkov, ako aj to, že sa udržala kontinuita starostlivosti, resp. sledovania pacienta. Tiež vyzdvihli možnosť zostať stále informovaný. K negatívam zaradili menej osobných interakcií s odborníkmi, nemožnosť riadne využívať technológie, ako aj nechuť zo strany zdravotníkov tieto technológie využívať. Väčšina účastníkov konferencie však mala s používaním digitálnych technológií skôr pozitívnu skúsenosť. Ako sa zhodli, výhody digitálneho zapojenia pre pacientov omnoho  prevažujú nad nevýhodami. Súčasťou konferencie bola aj lokálna diskusia so zástupcami pacientskych organizácií na tému, ako môžeme zabezpečiť, aby pacienti naďalej profitovali z digitálnej komunikácie v postpandemickom svete. Všetky zúčastnené krajiny boli rozdelené do štyroch skupín a dávali odporúčania z rôznych pohľadov. Niektorí pre pacientske organizácie, iné pre lekárov, tvorcov pravidiel či IT vývojárov. Naša slovenská skupina sa venovala hľadaniu odpovede a navrhovala odporúčanie pre tvorcov pravidiel, teda politikov. Aj zúčastnené slovenské pacientske organizácie sa zhodli na tom, že by sa mala umožniť implementácia štandardov liečby v prostredí ambulantných softvérov lekárov.

Digitálna platforma pre pacientov

Zástupcovia pacientskych organizácií z celej Európy rozhodli hlasovaním o odporúčaniach pacientskej komunity. Pacientskym organizáciám navrhujú vytvorenie národnej digitálnej platformy pre pacientov (na vzdelávanie, stretnutia, online konzultácie s odborníkmi). Tvorcom pravidiel zase, že je potrebné vzdelávať ako zdravotníkov, tak aj organizácie pacientov. Dobrý centrálny vzdelávací nástroj s adekvátnym obsahom pre všetky pacientske organizácie v krajine by bol veľkou podporou pre lepšie využitie existujúcich nástrojov a mohol by sa ďalej distribuovať medzi pacientov. Odporúčanie pre vývojárov je, aby na vývoji digitálnych riešení už od počiatočnej fázy spolupracovali s pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi. Zdravotníckym profesionálom zase navrhujú, aby implementovali štandardizované platformy používané odborníkmi aj pacientmi, zahrňujúcimi napríklad telekonzultácie.

EPIS

Európsky samit o inováciách pre pacientov 2020 – European Patient Innovation Summit EPIS je spoločnou platformou pre zástupcov pacientov z celej Európy. Poskytuje priestor na spoločnú diskusiu, vzájomné informovanie, ako aj hľadanie riešení. Vznikol v roku 2016. V tomto roku sa EPIS 2020 sústredil na hlavnú tému – Ako čo najlepšie využiť nové príležitosti na komunikáciu s pacientmi, ktoré priniesla pandémia COVID-19.

(red)

 

Foto na titulke: Shutterstock