Nezhubné nádory reprodukčných orgánov

Myómy, nezhubné nádory postihujúce ženské reprodukčné orgány, sú ochorením fertilného veku.

Najčastejšie postihujú maternicu v období, keď má žena menštruáciu a je schopná počať a porodiť dieťa. Rast myómov je totiž závislý najmä od hormonálneho cyklu ženy. Pred pubertou a po menopauze myómy nevznikajú. Presnú príčinu ich rastu však nepoznáme. Okrem hormonálnej nerovnováhy v ženskom organizme sa na ich vzniku a raste podieľajú faktory vonkajšieho prostredia a životného štýlu, ale tiež genetická predispozícia. Negatívny vplyv má aj skorý nástup menštruácie a neskorý nástup menopauzy, obezita, vysoký krvný tlak, nedostatok fyzickej aktivity a tiež nízky, respektíve nulový počet tehotenstiev. Najčastejšie myomatóznu maternicu zisťujeme ženám vo vekovom rozpätí 40 až 60 rokov, v tejto vekovej kategórii postihuje viac ako 33 % ženskej populácie.

Od bolesti po neschopnosť otehotnieť

Myómy sú nádory vznikajúce zo svaloviny a väziva v stene maternice. Podľa ich uloženia rozlišujeme myómy zanorené do samotnej steny maternice, myómy vyčnievajúce do dutiny maternice a také, ktoré sú   síce na maternici, ale tlačia na okolité orgány v malej panve ženy, ako je močový mechúr, konečník a črevné kľučky. V mnohých prípadoch sú myómy len náhodným nálezom počas preventívnej gynekologickej prehliadky. Ak sú symptomatické, vo viac ako 50 % prípadov spôsobujú výrazné ťažkosti. Ide o nepravidelné alebo silné menštruačné krvácanie, alebo bolestivé symptómy spôsobené tlakom myómov na okolité orgány či nervové zakončenia. Postihnuté ženy majú časté nutkanie na močenie, bolesti kŕčovitého charakteru v podbruší alebo krížoch, pri pohlavnom styku. Samostatnú skupinu tvoria ženy, ktorým sa vplyvom myómov nedarí otehotnieť alebo donosiť dieťa. Myomatózou postihnutá maternica je na jednej strane nezhubné ochorenie, avšak svojím dopadom na kvalitu života postihnutej ženy ide o ochorenie veľmi závažné.

Hormonálna liečba alebo operácia?

Liečba závisí od toho, ako sa ťažkosti prejavujú a tiež od veku a želania samotnej ženy. Inak pristupujeme k mladej žene so solitárnym myómom, ktorá ešte plánuje graviditu a inak k žene v období prechodu s mnohopočetnými myómami. Ak žena ťažkosti nemá, môžeme si dovoliť sledovať ich potenciálny rast, keďže ide v prevažnej miere o benígne nádory. Pravdepodobnosť, že myómy zmenia svoju povahu na zhubnú, je nízka. Ak myomatóza začne žene robiť ťažkosti, potom je dôvod na riešenie, či už konzervatívne alebo invazívnejšie.
Konzervatívna liečba myómov nie je skutočnou liečbou, to znamená, že myóm vplyvom liečby nezmizne. Doposiaľ vieme ovplyvňovať len niektoré príznaky spôsobené myómami. Ide najmä o poruchy krvácania, ktoré korigujeme hormonálnou liečbou. Na zmiernenie intenzity krvácania a na jeho spravidelnenie sa používa kombinovaná hormonálna antikoncepcia alebo gestagénová substitúcia. Uvedená liečba pomáha najmä ženám, ktorých ochorenie nie je rozsiahle, a majú len malé alebo stredne veľké myómy zvyčajne uložené v stene maternice. Navyše ide o „off-label“ indikáciu, teda takú, ktorá nie je schválená pre nedostatok objektívnych dôkazov.
V predoperačnej príprave rozsiahlej myomatózy sa používa hormonálna liečba, ktorá blokuje činnosť vaječníkov – prechodne navodí menopauzu. Tento typ liečby je pre ženu náročný, lebo vyvoláva klimakterický syndróm v plnom rozsahu. Navyše, pri dlhodobej liečbe nad šesť mesiacov prispieva k vzniku osteoporózy. 
Vnútromaternicové teliesko s obsahom gestagénu môže tiež niektorým ženám odstrániť silné menštruačné krvácanie, ale je kontraindikované pri väčších subseróznych myómoch. Neexistujú jednoznačné práce, ktoré by potvrdzovali, že takáto intervencia vedie k redukcii veľkosti myómov alebo k zmenšeniu myomatóznej maternice. Všeobecne platí, že po ukončení hormonálnej liečby sa ťažkosti vyvolané myómami opäť vrátia. Ak zlyhá konzervatívna liečba, najmä v prípade žien s výraznými ťažkosťami a zároveň v období perimenopauzy, prichádza na rad chirurgické riešenie rôzneho stupňa radikality. Možno odstrániť samotný myóm, ak to jeho uloženie dovoľuje, častejšie sa však pristupuje k odstráneniu celej maternice, teda k hysterektómii. Uvedené operačné riešenie je pre samotnú ženu náročný postup, ktorý nesie zo sebou riziko pooperačných komplikácií, či už skorých alebo neskorých. Hysterektómia je definitívny výkon, ktorý odstráni myómy aj ich potenciál pre ďalší rast, ale výsledkom je strata maternice a tým aj trvalá strata plodnosti.
Zaujímavé sú aj údaje o psychologickom aspekte hysterektómie. Veľká väčšina žien je v čase operácie s rozhodnutím stotožnená, avšak s odstupom troch rokov 48 % žien uviedlo ľútosť nad tým, že stratili plodnosť a 33 % žien trpelo pocitom straty ženskosti. 
Myómy ženského reprodukčného traktu sú benígnym ochorením s výrazným vplyvom na kvalitu života žien. Doteraz známe spôsoby liečby majú svoje limity, čo do miery ovplyvnenia symptómov, dĺžky trvania účinku, vedľajších účinkov alebo z hľadiska dlhodobých dôsledkov. V súčasnosti sa črtá nová modalita konzervatívnej liečby myómov maternice – ulipristal acetát. Má steroidovú štruktúru a pôsobí ako selektívny modulátor receptora progesterónu s prevažne inhibičnými účinkami na receptor progesterónu. Podľa klinických štúdií má ulipristal acetát 5 mg schopnosť rýchlo ovplyvniť stredne ťažké a ťažké symptómy myómov maternice a redukovať veľkosť myómov, čím sa v krátkom čase zlepšuje kvalita života pacientky. V porovnaní s doteraz používanou štandardnou predoperačnou hormonálnou terapiou symptomatických myómov maternice je výskyt nežiaducich účinkov nízky a opätovný nárast veľkosti myómov do šiestich mesiacov po vysadení liečby pomalší. Ulipristal acetát 5 mg je schválený v EU na predoperačnú liečbu stredne závažných až závažných symptómov myómov maternice dospelých žien v reproduktívnom veku. Trvanie liečby je obmedzené na tri mesiace. Sledovanie žien užívajúcich ulipristal acetát 5 mg ďalej pokračuje. Aj odborná verejnosť je na ďalšie výsledky zvedavá.