Zbavme Slovensko cigaretových ohorkov

Tabakové spoločnosti vytvárajú systém, ktorý má znížiť negatívne dopady na životné prostredie.Menej voľne pohodených cigaretových ohorkov, osveta o environmentálnych rizikách a správnom nakladaní s týmto druhom odpadu, ale i podpora inovatívnych spôsobov jeho využitia. To sú ciele novovzniknutej spoločnosti SPAK-EKO, a. s., ktorá zastrešuje aktivity tabakových spoločností zamerané na znižovanie vplyvu odpadu z ich výrobkov na životné prostredie.

Vytvorenie špecializovanej spoločnosti má pomôcť naplniť prísne požiadavky, ktoré prináša nová európska legislatíva. Tabakové spoločnosti majú totiž podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/ 904 povinnosť postarať sa finančne aj edukačne o odpad z tabakových výrobkov. Na Slovensku vstúpi táto povinnosť do platnosti na konci roku 2024.  

Systém rozšírenej zodpovednosti

„Našou prioritou je vytvoriť systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov podobný tomu, aký dnes funguje v prípade elektroodpadu a ďalších komodít,“  vysvetľuje výkonný riaditeľ SPAK-EKO, a. s., Miroslav Jurkovič. 

Ako približuje, systém má fungovať na báze povinných príspevkov od jednotlivých výrobcov, pričom ich výška sa má odvíjať od objemu výrobkov uvádzaných na trh. Z vyzbieraných prostriedkov by sa potom financovali konkrétne projekty. 

Dôležitým partnerom budúceho systému majú byť samosprávy, ktoré by mali možnosť požiadať o príspevky na čistenie verejných priestranstiev, prevádzku pouličných košov a ďalšie aktivity.  

Širšiemu zapojeniu samospráv má napomôcť aj memorandum o spolupráci, ktoré SPAK-EKO podpísalo s Úniou miest Slovenska v júni tohto roka. Obe strany sa následne dohodli na presných podmienkach udeľovania príspevkov, ktoré sa premietli aj do vzorovej zmluvy. Spolupráca tak získala jasný a jednotný rámec.

Ako uviedol M. Jurkovič, aj keď majú výrobcovia povinnosť naplniť požiadavky smernice až v roku 2025, ambíciou SPAK-EKO je, aby nový systém fungoval už v budúcom roku, a to na dobrovoľnej báze. Od roku 2025 bude potom už povinný. Pre jeho efektívne fungovanie však bude potrebná úprava v súčasnosti platnej legislatívy.  

Je na čom stavať

SPAK-EKO, a. s. vznikla na základoch rovnomennej Spoločnej aktivity proti environmentálnemu znečisteniu ohorkami (SPAK-EKO), ktorá doteraz fungovala ako dobrovoľná iniciatíva výrobcov. V rámci nej sa zrealizovalo viacero úspešných projektov, na ktorých je možné ďalej stavať.

„V rámci pilotných programov spolupracujeme s viacerými veľkými mestami. Tieto aktivity zahŕňajú analýzy odpadového hospodárstva, osvetové kampane, či poskytovanie špeciálne označených smetných nádob počas konania veľkých kultúrnych a spoločenských podujatí, ako sú festivaly, koncerty a ďalšie akcie so zvýšeným počtom návštevníkov,“ vymenúva M. Jurkovič. 

Ako príklad uvádza projekt v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS), v rámci ktorého boli počas minuloročných vianočných trhov na Hlavnom námestí rozmiestnené špeciálne označené nádoby na cigaretové ohorky. Takto sa nielenže podarilo eliminovať nechcený odpad, ale navyše, v spolupráci so startupom EcoButt, došlo k jeho recyklácii. 

Spoločnou kampaňou výrobcov na podporu povedomia o environmentálnych dôsledkoch zahadzovania ohorkov bol „Cigaretovník“. Pod sloganom „Z ohorku ti žiadny cigaretovník nevyrastie. Nehádž ho na zem!“, kampaň upozorňovala na fakt, že ohorky obsahujú aj zložky z plastov. 

„Cigaretové filtre sú vyrobené z polyméru, ktorý obsahuje acetát celulózy. Ide síce o bioplast vyrobený z drevnej buničiny, no jeho rozklad trvá aj 15 rokov. Ohorky preto nepatria na zem, ale po uhasení do koša,“ pripomína M. Jurkovič. 

Spoločná aktivita proti environmentálnemu znečisteniu ohorkami SPAK-EKO vznikla ako dobrovoľná iniciatíva spoločností JTI Slovak Republic, s. r. o., Philip Morris Slovakia s. r. o., British American Tobacco (Czech Republic), s. r. o., organizačná zložka a Imperial Tobacco Slovakia, a. s. Tieto spoločnosti sa prostredníctvom podpisu memoranda prihlásili k svojej spoločenskej zodpovednosti za dopad ich výrobkov na životné prostredie, a to predovšetkým po tom, ako výrobky z ich činnosti ukončia svoj životný cyklus a stanú sa odpadom. SPAK-EKO ďalej rozvíja iniciatívu Cigaretovník, ktorá šíri osvetu o správnom nakladaní s cigaretovými ohorkami. 

Spoločná aktivita výrobcov SPAK-EKO sa k 21. septembru 2023 transformovala na akciovú spoločnosť s rovnomenným názvom SPAK-EKO, a. s.

Súvisiace články